Sammanfattning

Sammanfattning_2017

Det samhällsekonomiska läget bidrar till en fortsatt god ekonomi för 2017

För 2017 redovisas ett överskott om 1 109 Mkr vilket innebär en budgetavvikelse om 848 Mkr. Av resultatet kan 757 Mkr avsättas till resultatutjämningsreserven. Överskottet är likt föregående år till stor del en effekt av det samhällsekonomiska läget och den rådande högkonjunkturen. Högre skatteintäkter och intäkter från markförsäljningar har genererat ett överskott gentemot budget. Det mycket låga ränteläget har resulterat i ett överskott avseende serviceförvaltningens fastigheter och ett förbättrat finansnetto. De flesta nämnder har relativt små avvikelser mot budget, och det överskott som redovisas för verksamheten kan nästan helt hänföras till centrala poster. Underskotten finns framförallt i funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Resultatet visar på en god budgetföljsamhet i stadens nämnder och det finansiella målet har uppnåtts. Resultatet har också medfört en hög skattefinansiering av årets investeringar vilket leder till ett förbättrat finansiellt utrymme för de kommande årens stora investeringsbehov.

Jämlika förutsättningar i fokus för nämndernas arbete med att nå målen

För flera av kommunfullmäktigemålen är måluppfyllelsen god, men det är inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2017, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål. Måluppfyllelsen är särskilt god inom En aktiv och kreativ stad och inom En stad för näringsliv och arbete. Särskilt stora utmaningar finns inom En jämlik stad och En stad för barn och unga där det är en utmaning dels att rekrytera och bibehålla kompetens inom såväl de pedagogiska verksamheterna som inom vård- och omsorg, dels att kunna erbjuda likvärdig service till alla Malmöbor trots ökade skillnader i Malmöbornas förutsättningar. En ambition om att på olika sätt skapa förutsättningar för en ökad jämlikhet i befolkningen löper som en röd tråd genom samtliga målområden, genom nämndernas fokus på delaktighet, likvärdighet och uthållighet.

Fler malmöbor men något lägre befolkningsökning än tidigare

Antalet invånare ökade med cirka 5 100 personer under 2017 vilket är en något lägre ökningstakt jämfört med föregående år. Födelsetalet är fortsatt högt och flyttnettot är positivt. Den ökade nettoinflyttningen från utlandet under 2016 och 2017 är till stor del en effekt av asylinvandringen under 2015. En fortsatt stor befolkningsökning bidrar till att antalet barn/elever i förskola, grundskola och fritidshem också fortsätter att öka. Ett stort fokus ligger därför på att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler och kompetensförsörjning.

Systematiskt arbete för likvärdiga förutsättningar för barn och unga

Det pågår flera utvecklingsinsatser i förskolor och skolor för att uppnå såväl ökad måluppfyllelse som likvärdighet. Genom ett förbättrat styr- och ledningssystem är målsättningen inom grundskolenämnden att skapa mer likvärdiga skolor med högre måluppfyllelse, och inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden pågår ett arbete som bland annat ska ge förutsättningar för en ökad genomströmning av elever. Det genomsnittliga meritvärdet och andelen med behörighet att söka till nationellt program på gymnasieskolan sjönk mellan 2016 och 2017. Däremot ökade andelen elever i gymnasiet som uppnått behörighet till universitet/högskola eller yrkesbehörighet inom fyra år.

Hög utbyggnadstakt och omfattande stadsutvecklingsprocesser

Bostadsbyggandet och utbyggnaden av samhällsservice håller fortsatt hög nivå. Under året har det genom antagna detaljplaner möjliggjorts för att påbörja cirka 3 300 arbetsplatser, 1 500 förskoleplatser, 2 900 grundskoleplatser och 3 000 bostäder. Även antalet beviljade bygglov var högt för såväl grundskoleplatser som förskoleplatser och bostäder. Totalt byggstartades 4 000 bostäder vilket är den högsta nivån på många år. Försäljning av tomtmark har under året legat på en hög nivå vilket har bidragit till överskottet gentemot budget.

Under året har en överenskommelse mellan staten, Region Skåne och Malmö stad träffats avseende Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner som innefattar satsningar på stadsbusstrafik, pågatågstrafik och cykelinfrastruktur samt innefattar 28 550 bostäder. Under året har också en stadsutvecklingsprocess påbörjats genom projektet Amiralsstaden. Genom brett deltagande och medskapande är syftet att förbättra stads- och livsmiljön och bidra till mer jämlika förutsättningar inom ett geografiskt område. Program Lindängen 2018–2022 är ytterligare ett stadsutvecklingsprojekt som påbörjats under året i syfte att förbättra livsvillkor för de som bor i området och att utveckla metoder för styrning av satsningar som omfattar ett flertal aktörer och insatser. För flera nämnder har trygghetsperspektivet varit framträdande i arbetet med den offentliga miljön under året, bland annat genom satsningar på en säkrare trafikmiljö, trygghetspatruller, tillsynsarbete, belysning och drifts- och underhållsentreprenad.

Fortsatt minskning av antal bidragshushåll men fler barn i hemlösa hushåll

Under 2017 fortsatte antal hushåll som sökte och beviljades ekonomiskt bistånd att minska. Trots minskningen av antal hushåll ökade kommunens totala kostnad. Ökningen berodde på högre genomsnittliga utbetalningar till hushållen till följd av höjd riksnorm och höjda hyror. Många hushåll har fått ekonomiskt bistånd under lång tid. Hemlösheten fortsatte öka under 2017. Medan ökningstakten minskade för vuxna fortsatte antalet barn i hemlösa hushåll att öka. I genomsnitt har drygt 5 100 personer fått hjälp med boende varje dygn. Ökningen beror på att hushållen i genomsnitt får hjälp med boendeinsatser under längre tid. Kommunens kostnader för att hjälpa hem- och bostadslösa ökade med 26 % jämfört med föregående år.

Nya lösningar för en mer effektiv och tillgänglig verksamhet för äldre och funktionshindrade

Inom såväl äldreomsorg som omsorg om personer med funktionsnedsättning pågår en ständig utveckling avseende brukarundersökningar, hälso- och välfärdsteknik samt andra digitala lösningar. Syftet är att bli en mer effektiv och tillgänglig verksamhet för såväl brukare som medarbetare. Inom omsorgen för funktionshindrade fortlöper arbetet med att utveckla kommunikationen med brukarna för att utveckla deras möjligheter till delaktighet och inflytande i vardagen. Under 2017 har organisationen inom äldreomsorgen anpassats med syftet är att minska ledtiderna mellan slutenvård och vård och omsorg i hemmet. Samtidigt har nya arbetsformer införts inom ramen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne som har till syfte att erbjuda mer avancerad vård i hemmet till de mest sjuka.

Minskat mottagande av ensamkommande barn

Under året bosatte sig 3 104 nyanlända med uppehållstillstånd i Malmö. Av de 408 nyanlända som anvisades till Malmö kunde 33 inte tas emot under året på grund av platsbrist, men kommer att tas emot under 2018. Ett minskat mottagande av ensamkommande barn och unga har inneburit att några HVB-hem för målgruppen har avvecklats under året. Förändringar i ersättningssystemet från staten till kommunerna avseende ensamkommande barn och unga från och med halvårsskiftet innebär lägre ersättningsnivåer, och därför genomfördes under året också en planerad omställning för att bibehålla kvaliteten och effektivisera boendeverksamheten.

Fortsatt arbete för bra arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det viktigt att organisationen kan säkerställa rätt kompetens. Under året har arbetet därför fortsatt, dels för att på ett systematiskt och strukturerat sätt kunna beskriva nuvarande kompetens och kompetensbehov, dels med att rent praktiskt säkerställa det kompetensbehov som identifierats. Inom grundskolan har detta bland annat gjorts genom insatser för att skapa nya karriärvägar och insatser kring lönebildning. Nya kompetenser såsom lärarassistenter och elevkoordinatorer har också tillkommit. Arbetet har också fortsatt för att på olika sätt erbjuda goda arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv. Antalet timavlönade medarbetare har minskat för fjärde året i rad, framförallt inom vård och omsorg och inom förskolan. Även sjukfrånvaron minskade något under året.