Plan och stadsmiljö

plan_stadsmiljo

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för att bevaka kommunens ekonomiska intressen i stadsutbyggnaden, utöva kommunens ägande av mark i den mån detta inte ankommer på annan, samordna och genomföra nyexploatering av bostads- och verksamhetsområden samt utöva rollen som hamnägare för stadens hamn. Nämnden har ansvar för kommunens lokal- och lägenhetsförsörjning, för stadsmiljöer avseende gator, mötesplatser, parker och stränder, för trafiksystem och trafikmiljö samt för en del av stadens evenemang.

Exploateringsverksamheten omfattar mark för näringsliv, bostäder samt kommunal service. Efterfrågan på mark för näringslivets utveckling har varit fortsatt stor. Under året har köpare och byggherrar tillträtt kommunal mark som ger möjlighet att påbörja cirka 3 300 nya arbetsplatser vilket överstiger nämndens mål om minst 2 500 platser. De möjliga arbetsplatserna avser framför allt kontorsarbetsplatser i stationsnära lägen. Vad gäller mark för småindustri, service och ytkrävande verksamhet är planlagd mark i princip slut och nämnden lyfter att det är angeläget att detaljplaner för nya områden skyndsamt tas fram. Prognosen för 2018 visar på att ett antal detaljplaner kommer att antas under året. Utvecklingen av Norra hamnen har fortsatt i syfte att skapa etableringsmöjligheter för hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft.

Produktionen av nya bostäder har tagit ytterligare fart under 2017. Totalt sett, på privat och kommunal mark, påbörjades cirka 4 000 permanenta bostäder vilket är den högsta nivån på många år. Normalt sett under en konjunkturcykel sker ungefär hälften av bostadsbyggandet på kommunens mark. Under de senaste årens högkonjunktur har mer än hälften skett på privat mark och under 2017 nådde den privata andelen cirka 66 %.  På kommunens mark har cirka 1 400 bostäder påbörjats, vilket överstiger målet om 1 300 bostäder. Andelen hyresrätter på kommunens mark uppgår till 56 % att jämföra med målet om minst 50 %.

Mark för kommunal service avsätts regelmässigt i exploateringsprojekt. Under perioden har två skoltomter samt två förskoletomter upplåtits. Genom exploateringsavtal har mark säkerställts för en skola och två förskolor.

Utbyggnaden av allmän platsmark inom exploateringsområden och i den befintliga bebyggelsen har under året bl.a. skett inom Varvsstaden, Elinegård, Cementen, Industrigatan etapp 1, Nobeltorget och Kroksbäcksparken. Arbetet med genomförandet av Kontinentalbanan har fortsatt under året.

Under året har överenskommelse mellan staten, Region Skåne och Malmö stad träffats avseende Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner.  Avtalet berör nämndens ansvarsområde och förberedelser har under året påbörjats tillsammans med övriga berörda förvaltningar. I paketet ingår åtta linjer för eldriven busstrafik samt 14 cykelbanesatsningar. I paketet ingår också Malmöpendeln med åtgärder på Lommabanan.

Nämndens beslut om att införa hastighetsbegränsning om 30 km/h utanför alla skolor har verkställts under hösten. Satsningen på Sommargågata på Friisgatan har varit lyckad med nöjdare affärsinnehavare och lugnare tempo som följd. Luften i stadsrummet har blivit renare och länsstyrelsen har beslutat att avsluta åtgärdsprogrammet mot kvävedioxid i Malmö.

Nämnden erhöll under året extra medel för arbete med trygghetsåtgärder. Åtgärder har bland annat gjorts i trygghetspatruller, belysning, tryggare tunnlar samt drift- och underhållsentreprenader. Arbetet med fordonsflyttning har utökats och antalet målvaktsbilar har därmed minskat.

Det har under de senaste åren pågått ett utvecklingsarbete avseende den kommunövergripande strategiska lokalplaneringen. Under året har det blivit tydligt att LiMas (Lokal i Malmö) uppdrag och befogenheter måste tydliggöras och detta kommer att genomföras under 2018.

Nämnden ansvarar, på uppdrag av beställande nämnd, för anskaffning och hyresadministration av lokaler och lägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Ansvaret för teknisk tillsyn av de sociala lägenheterna flyttades, i samband med Malmö stads omorganisation, till tekniska nämnden. Under året har målen för anskaffning av övergångslägenheter och boendes övertag av lägenheter uppnåtts.

Processen att föra samman fastighetskontoret och gatukontoret till en gemensam förvaltning senast den 1 juli 2018 har pågått under året. Rekrytering av en gemensam förvaltningschef är genomförd. Nämnden gör bedömningen att en sammanslagning och därmed ny organisation på sikt ska kunna öka förutsättningarna för en god ekonomi- och verksamhetsstyrning och skapa en större tydlighet och effektivitet i exploateringsprocessen samt en ökad samsyn avseende markanvändandet i staden. Från och med år 2019 görs bedömningen att sammanslagningen ska ge önskad effekt.

Under året har förvaltningen av hamnanläggningarna överförts från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Överföringen av hamnägarrollen syftar till att skapa tydlighet i relationen till nyttjanderättsinnehavaren Copenhagen Malmö Port AB (CMP).

Nämndens investeringsverksamhet omfattar både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 459 Mkr vilket är 450 Mkr lägre än beviljad ram. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i tiden i ett antal projekt samt lägre utgifter i vissa projekt.

Nämndens nettokostnad, exklusive hamnanläggningar och exploaterings- och realisationsvinster, uppgick till 796 Mkr vilket innebär en ökning med 61 Mkr eller 8% jämfört med 2016. Ökningen förklaras framför allt av kostnader för trygghetsskapande åtgärder och personalkostnader avseende ny verksamhet, vilket nämnden fått utökat kommunbidrag för under år 2017 samt bidrag till statlig infrastruktur avseende projektet Kontinentalbanan.

Nämndens nettointäkt för hamnanläggningar uppgick till 18 Mkr att jämföra med 7 Mkr för år 2016, vilket framför allt förklaras av ökade intäkter.

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämndens främsta ansvar är att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen. Nämnden har även ansvar för bostadsanpassning och tillgänglighet.

Utbyggnaden av staden möjliggörs genom framtagande och antagande av detaljplaner och bygglov. Nämnden skriver att året har medfört rekordmånga förfrågningar om detaljplaner och antalet detaljplaner som antagits möjliggör för cirka 3 600 bostäder, 1 500 förskoleplatser samt 2 900 grundskoleplatser. Samtliga nivåer ligger över nämndens målvärde för året. Den totala ärendemängden avseende bygglov har ökat något jämfört med föregående år. Bygglov har beviljats för nästan 5 000 bostäder samt för 600 grundskoleplatser och 800 förskoleplatser.

Förvaltningen har under året påbörjat en omfattande utvecklingssatsning som innebär att arbeta fram en plan för att arbeta mer samordnat i sina processer och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Syftet är att få verksamhetssystemen att bättre möte verksamhetens och kundernas behov. Under året har den digitala bygglovshanteringen gått igång.

Malmös gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2014. Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Under året har samråd och utställning genomförts för Översiktsplan för Malmö vilken även innehåller förslag till bostadspolitiska mål. Förutsättningar för arbetet har varit att befintlig översiktsplan gäller i huvudsak och att grundläggande principer och inriktningar ligger fast. Översiktsplanens alla delar har dock uppdaterats utifrån förändrade förutsättningar, pågående och beslutade arbeten samt synpunkter från samråd och utställningar. Antagandehandling behandlades av nämnden under januari 2018.

Arkitekturstaden Malmö, vilket är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Malmö, har ställts ut under året och nämnden skriver att målet är att dokumentet ska kunna behandlas av kommunfullmäktige under 2018. Arbetet med att ta fram Handlingsplan för bostadsförsörjning har slutförts under året. Handlingsplanen ska säkra volym och bredd i bostadsbyggande samt tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden i Malmö. Planen kommer att behandlas av kommunfullmäktige.

Under året har projektet Amiralsstaden startat. Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande Rosengårds station. Ambitionen för processen följer Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö rekommendationer att arbeta utifrån sociala satsningar i kunskapsallianser, det vill säga att ta tillvara på olika människors och aktörers erfarenheter och nå förändring genom dialog och samarbete.

Under året har överenskommelse mellan staten, Region Skåne och Malmö stad träffats avseende Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner.  Avtalet berör nämndens ansvarsområde och förberedelser har under året påbörjats tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Paketet omfattar satsningar på stadsbusstrafik, Pågatågstrafik och cykelinfrastruktur samt innefattar 28 550 bostäder.

Inom bostadsanpassning har fokus under året legat på att korta väntelistor och att sökande ska få ett beslut om anpassning i ett tidigt skede. Detta arbete har fallit väl ut och målet att alla ärenden ska vara påbörjade inom två månader har uppnåtts.

Nämnden har erhållit medel ur kommunfullmäktiges trygghetssatsning för att stärka tillsynen enligt bygglagstiftningen. Fokus kommer att vara att utreda svartbyggda bostäder och verksamheter.

Nämndens totala nettokostnad för stadsbyggnadskontoret samt bostadsanpassningsbidraget uppgick till 84 Mkr vilket är 4 Mkr eller 5 % högre än föregående år. Ökningen förklaras framför allt av ökade kostnader för personal och specialutredningar vilka till viss del balanseras av ökade intäkter för bland annat bygglov.

Servicenämnd

Servicenämnden utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag. Nämnden ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter, för produktion av förnybar energi samt för myndighetsutövning och administration av färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter, vilket servicenämnden fått i uppdrag att driva. Kontaktcentrat ska utgöra ”en väg in” för Malmöbor och andra som använder kommunens service. Sedan beslutet togs har införandeprojektet inletts av serviceförvaltningen och stadskontoret. Projektet omfattar bland annat lokaler, teknik samt bemanning och utbildning.

Nämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten för uppstart av småskaliga tvätterier inom Malmö stad. Syftet är hantering av ett ton tvätt per dag avsett för arbetskläder inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden. Utredningsuppdraget är klart och föreslås skickas på remiss till berörda nämnder.

Utvecklings- och förändringsarbete pågår inom skolrestauranger i syfte att bland annat möta stadens kommande utbyggnadstakt av skolor och därmed utökning av måltidsvolymer, antal medarbetare och kök.

Malmö stad växer fort och nämnden skriver att det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider ökar, exempelvis för utbyggnaden av förskolor och grundskolor. Den ökade mängden inkomna beställningar ställer högre krav på samverkan mellan de tekniska förvaltningarna.

Under året har två grundskolor inklusive sporthallar färdigställts samt om- och tillbyggnader inom tre grundskolor slutförts vilket resulterat i cirka 1 500 platser[1]. Förskoleverksamheten har utökats med 7 nya förskolor omfattande 45 avdelningar. Ett antal projekt pågår inom utbyggnaden av grundskolor och förskolor som beräknas vara klara under 2018. Soltofta äldreboende, innefattande 72 lägenheter, har färdigställts. Marinpedagogiskt center samt fasadarbetet på Rådhuset är andra projekt som färdigställts.

Förvaltningen har fått beställning på att färdigställa lägenheter för individer med permanent uppehållstillstånd. Boendena beräknas vara klara under 2018 och kommer att vara modulbostäder placerade i kvarteret Blombuketten och på Kirsebergs IP.

Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 1 489 Mkr vilket är drygt 400 Mkr lägre än beviljad investeringsram. Utfallet beror på flera faktorer såsom att projekt förskjutits i tid både framåt och bakåt samt att projekt blivit såväl billigare som dyrare.

Nämndens nettointäkt under 2017 uppgick till 332 Mkr vilket är en ökning med 33 Mkr eller 11 % jämfört med 2016. Ökningen förklaras bland annat av lägre räntekostnader till följd av det gynnsamma ränteläget samt ökade hyresintäkter.

Miljönämnd

Miljönämndens verksamhet styrs av en rad lagar och författningar. Nämnden ska se till att dessa efterlevs. Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ansvarsområde samt leder och samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom är nämnden ansvarig för kommunens konsumentvägledning och energirådgivning.

Under 2017 har en ny kemikalieplan med fokus på barn och unga antagits och börjat genomföras. Miljönämnden har också samordnat stadens trygghetssatsningar inom det fokuserade tillsynsarbetet, kallat Tryggare Malmö. Resultatet visar att det är mycket framgångsrikt att samordna och koordinera flera myndighetsinsatser i syfte att komma tillrätta med bland annat illegala klubbar, livsmedelsfusk, olovliga boenden och illegala verksamheter i fordonsbranschen. Samarbetet har lett till att ett stort antal verksamheter har tvingats stänga.

Under 2017 fanns 2 600 registrerade livsmedelsverksamheter i Malmö. På dessa genomfördes drygt 3 300 livsmedelskontroller fördelade på knappt 2 900 planerade kontroller, varav drygt 500 var uppföljande kontroller eller kopplade till händelser såsom anmälningar om matförgiftning. I arbetet har även miljöaspekter integrerats och verksamheterna informeras löpande om hur de kan bidra till en hållbar utveckling.

Nettokostnaden uppgick till 68 Mkr vilket var en ökning med 2 Mkr eller 3 % jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att nämnden fick ett utökat kommunbidrag med knappt 3 Mkr för trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt övergick budget- och hyresrådgivningen till arbetsmarknads- och socialnämnden i maj 2017, vilket medförde en nettokostnadsminskning med knappt 3 Mkr.

[1] Omfattar de projekt som servicenämnden färdigställt under året.