Personalkostnader

personalkostnader

Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare som omfattades av löneöversyn 2017 blev 2,96 %. Utfallet blev 3,03 % för kvinnor och 2,76 % för män.

Medellönen för samtliga månadsanställda var 29 416 kronor 31 december 2017. Det innebar en ökning med 972 kronor eller 3,42 % jämfört med föregående år. Kvinnors medellön ökade med 3,45 % (975 kronor) till 29 250 kronor och mäns medellön ökade med 3,27 % (947 kronor) till 29 938 kronor.

Personalkostnaderna uppgick 2017 till 12 338 Mkr, vilket innebär en ökning med 6,7 % i förhållande till föregående år. Personal-kostnadernas fördelning framgår av tabellen. I tabellens pensionskostnader ingår även ränta på avsatta pensionsmedel. Personalkostnaderna utgjorde cirka 58 % av verksamhetens kostnader (exkl. avskrivningar).

Personalkostnader

Mkr