Översikt över redovisat resultat

Belopp i miljoner kronor

Oversikt

*)Resultat uppkommet i nämnder som upphört har genom särskilt ärende förts över till den nya organisationen, via Finansiering. Resultaten omfattar samtliga kommunbidragsramar nämnden haft ansvar för.