Objektsgodkännande

Objektsgodkannande
Objektsgodkannande_2
Objektsgodkannande_3

Kommentar till objektsgodkännande tekniska nämnden
Kontinentalbanan: Kalkyler indexuppräknade med 2% sedan 2010-2014.Tidplan har uppdaterats och slutaktiveringsdatum för Malmö stads delar beräknas just nu till 2018. Bidrag betalas ut till Trafikverket som själva bygger stationerna. Avvikelser om 16 Mkr avser Östervärns station där beslut om byggstart ännu inte är fattat. Vi har även skrivit ner 7,2 Mkr i Malmöringen för förgäveskostnader i samband med station Östervärn. I beslutet för Kontinentalbanan ingår ökade kostnder för allmän platsmark med 7Mkr, utökning av station Rosengård med 16,5 Mkr samt en helt ny station, Persborg 15 Mkr.

Cykelbana Nobelvägen: Projektet har blivit beviljad en intäkt på 12 Mkr via Stadsmiljöavtal.

Kvarteret Cementen Dp 5302: Projektet finansieras fullt ut av expIoatören. I ursprungligt exploateringsavtal var motpart NCC Construction AB. Efter bolagsombildningar inom NCC-koncernen har exploateringsavtalet överlåtits från NCC till Bonava Sverige AB. Det upprättades ett åtagande (daterat 2017-05-02) där Bonava åtar sig att överta samtliga förpliktelser i exploateringsavtalet. Vid den tidpunkten fanns nya kostnadsberäkningar för kajen som visade på ökad kostnadsprognos med 13 Mkr. Det innebär att ny beräknad totalkostnad är 119,8 Mkr vilket är inskrivet i åtagandet.

Objektsgodkannande_114

Objektsgodkannande_115

Objektsgodkannande_116

Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus: Prognos 101,4 Mkr och följer beviljad investeringsram. Investeringsbidrag redovisas på annat projekt och är 31,7 Mkr, dvs netto för projektet är 69,7 Mkr.
Rörsjöns nya förskola: Projektet färdigställdes augusti 2017. Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms dock inom objektsgodkännandet ± 10 %.
Marinpedagogiskt centrum: Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen visade sig mer komplicerat och kostsamt att uppföra än beräknat. Utöver själva byggnaden blev anslutningar för vatten och el mer kostsamma då befintliga ritningar ej överensstämde med verkligheten samt tillkom en bussvändplats på Gatukontorets mark. Avvikelsen inryms inom ± 10 %.
Förskola Klagshamn (Opalen); upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %
Ny Grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4: En samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar både skola och sporthall har genomförts. Upphandlingsformen innebär att den initiala uppskattade kostnad är osäker. I nuläget uppskattas prognosen för projekten bli rymmas inom objektsgodkännanden inklusive osäkerhetsfaktorn. Efterhand som projektet fortlöper kommer kostnadsbilden att bli allt mer säker. Projekt Excellensen 4 (sporthall) har ålagts ett vite (byggsanktionsavgift) på 1,7 mnkr för att startbesked inte inhämtats från stadsbyggnadskontoret innan byggstart.
Kv Garaget 1 Celsiusgatan: Prognosen för ombyggnation till konsthögskola har behövt höjas till följd av att grundmurar och valvbågar var i betydligt sämre skick än förväntat. Höjningen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor på ± 15 %.