Noter

Ladda ner samtliga noter som pdf

Not 1 – Verksamhetens intäkter

Not 2 – Verksamhetens kostnader

Finansiella leasingavtal överstigande 3 år

Malmö stad har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella. Finansiella leasingavtal avser Copenhagen Malmo Port. Uppgift om framtida minimileasavgifter fördelad på förfallotidpunkt avser totalbelopp för samtliga tillgångsslag.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år

*Uppgifter saknas för den sammanställda redovisningen.

Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar

Sammanställd redovisning

Beloppet i den sammanställda redovisningen inkluderar återläggning av tidigare års nedskrivningar med 30 Mkr (34 Mkr).

I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.

Not 4 – Skatteintäkter

Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning

Not 6 – Finansiella intäkter


Av Malmö stads ränteintäkt på utlåning, 88 Mkr (102 Mkr), avser 87 Mkr (101 Mkr) koncernbolag enligt följande:

Not 7 – Finansiella kostnader

Not 8 – Immateriella anläggningstillgångar

Not 9 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Malmö Stad

Årets försäljningar och utrangeringar i tabellen fördelas enligt följande:

Bokfört värde på sålda tillgångar                                 5 Mkr (4 Mkr)

Bokfört värde på utrangerade tillgångar                      7 Mkr (19 Mkr)

Bokfört värde på saneringskostnader                         0 Mkr (43 Mkr)

 

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde på tillgångarna med 5 Mkr (4 Mkr). Total försäljningssumma är 185 Mkr (109 Mkr) och redovisas enligt följande:

Tillgångarnas bokförda värde                                      5 Mkr (4 Mkr)

Realisationsvinster vid årets försäljningar              180 Mkr (105 Mkr)

Totalt redovisade realisationsvinster samt utrangeringar 173 Mkr (86 Mkr) fördelas enligt följande:

Realisationsvinster vid årets försäljningar              180 Mkr (105 Mkr)

Utrangeringar av tillgångar                                       -7 Mkr (19 Mkr)

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande större poster:

-66 Mkr Överföring netto till/från exploateringsverksamhet (omsättningstillgång).
-60 Mkr Omklassificering mellan maskiner och inventarier och mark, byggnader och tekniska anläggningar i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt.
18 Mkr Rättning mot eget kapital avseende tidigare års avskrivningar
-19 Mkr Omklassificering till långfristig skuld vid aktivering av investeringsbidrag.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.

Vidare överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2016 med ingående balans 2017, vilket beror på ändrade ägarandelar i VA Syd.

Not 10 – Maskiner och inventarier

Malmö Stad

Årets försäljningar och utrangeringar avser bokfört värde för utrangerade tillgångar.

Totalt redovisade realisationsvinster samt utrangeringar -5 Mkr (-6 Mkr) fördelas enligt följande:

Utrangeringar av tillgångar                                     -5 Mkr (-6 Mkr)

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande poster:

60 Mkr Omklassificering mellan mark, byggnader och tekniska anläggningar och maskiner och inventarier i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen återfinns hos VA Syd.

Vidare överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2016 med ingående balans 2017, vilket beror på ändrade ägarandelar i VA Syd.

Not 11 – Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar


Specifikation avseende aktier, Malmö stad

Specifikation avseende aktier, sammanställd redovisning

Bostadsrätter

Långfristiga fordringar

Kommunfullmäktige har beslutat om följande låneramar:

Not 12 – Bidrag till infrastruktur

2011 beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera Malmöringen genom bidrag till statlig infrastruktur med 65 Mkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år. Under 2017 har kommunfullmäktige beslutat om medfinansiering av ytterligare etapper gällande Malmöringen. Beloppet uppgår till 32 Mkr och upplösning ska göras under 25 år.

Not 13 – Förråd mm

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde på tillgångarna. Total försäljningssumma är 570 Mkr (245 Mkr) och redovisas enligt följande:

Tillgångarnas bokförda värde                                  66 Mkr (41 Mkr)

Vinster vid årets försäljningar                              504 Mkr (204 Mkr)

Totalt redovisade exploateringsvinster är 506 Mkr (214 Mkr) och fördelas enligt följande:

Vinster vid årets försäljningar                              504 Mkr (204 Mkr)

Omräkning av tidigare års vinster                              2 Mkr (10 Mkr)

Sammantaget har 66 Mkr (30 Mkr) omklassificerats från mark, byggnader och tekniska anläggningar (anläggningstillgång).

Not 14 – Fordringar

Not 15 – Eget kapital

Malmö stad

Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för resultatutjämningsreserv kan för 2017 avsättning ske med 757 Mkr, se balanskravsutredningen som redovisas i förvaltningsberättelsen. Avsättningen förutsätter att kommunfullmäktige godkänner detta i samband med att årsredovisningen fastställs.

Kommunfullmäktige har vid två tillfällen (KS-KOM-2012-00751 och KS-KOM-2013-00082) beslutat att sammantaget av övrigt eget kapital reservera 100 Mkr för s.k. sociala investeringar. Under 2017 har 4 Mkr (6 Mkr) utnyttjas för detta ändamål. Detta innebär att sedan 2013 har totalt sett 26 Mkr disponerats.

2017 har rättelse gjorts direkt mot eget kapital i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändring i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel med -18 Mkr avseende kostnader för avskrivning av anläggningstillgång som togs i bruk 2008 men som inte blivit aktiverad i anläggningsredovisningen.

Jämförelsetalen för 2016 har korrigerats med anledning av ändrat synsätt på hur pågående hyresavtal mellan Malmö stad och Copenhagen Malmö Port AB ska redovisas. Avtalet innehåller klausul med årlig uppräkning av hyresintäkten under avtalstiden. Bedömning har nu gjorts att i redovisningen ska den genomsnittliga hyresintäkten bokföras linjärt under hela avtalsperioden. I redovisningen har korrigering gjorts med 118 Mkr direkt mot eget kapital avseende hyresintäkt åren 2011–2016.

Not 16 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Malmö stad redovisar som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser garanti- och visstidspen­sioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 81.

Not 17 – Andra avsättningar

Marksanering avser beräknade kostnader för avhjälpandet av identifierade markföroreningar i bygg- och exploateringsområden på Söderkulla, SegePark, Västra Hamnen, Norra Sorgenfri och Lindängen C.

Bidrag till infrastruktur avser åtgärder för att möjliggöra persontrafik på kontinentalbanan enligt trafikupplägg Malmöringen.

I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bl.a. reservering med 114 Mkr till Malmö Stadshus AB i det fall det av kommunen lämnat lån skulle bedömas som skattepliktig ersättning till bolaget. Resterande poster som ingår i övriga avsättningar i Malmö stad innehåller reserveringar för riskkostnader i samband pågående rättsprocesser.

Not 18 – Långfristiga skulder

Av Malmö stads långfristiga lån avser 802 Mkr (1 753 Mkr) upplåning via det svenska certifikatprogrammet, 978 (960 Mkr) Mkr avser upplåning via det internationella certifikatprogrammet (ECP) och 8 830 Mkr (7 634 Mkr) avser obligationsupplåning. Resterande del av Malmö stads långfristiga lån avser ett ränte- och amorteringsfritt lån från kommunalförbundet VA Syd om 141 Mkr, motsvarande aktieinnehav i Sydvatten AB. Kommunens ökning av upptagna lån om 263 Mkr beror på en minskning av vidareutlåningen med 187 Mkr, en ökning av likviditeten med 807 Mkr, samt en minskning av den räntebärande nettoskulden med 357 Mkr. Minskningen av vidareutlåningen om 187 Mkr beror huvudsakligen på MKB:s fastighetsaffär Culture Casbah som inbringade cirka 1 000 Mkr. Den del av de långfristiga lånen som förfaller till betalning under nästkommande år beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas till 100 % av underliggande likviditetsreserver och/eller kreditlöften.

För information om kommunfullmäktiges beslutade låneramar hänvisas till not 11 gällande finansiella anläggningstillgångar.

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Not 19 – Kortfristiga skulder


*Uppgifter saknas för den sammanställda redovisningen.

Not 20 – Panter och därmed jämförliga säkerheter

Malmö stad

Borgensförbindelser

Malmö stads beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 1 414 Mkr (1 470 Mkr) varav 941 Mkr (951Mkr) var utnyttjade.

Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av kommunala bolag om 607 Mkr (574 Mkr) avser AB Sydvatten.

Sammanställd redovisning

Borgensförbindelser

Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 692 Mkr (764 Mkr) varav 463 Mkr (522 Mkr) var utnyttjade.

Not 21 – Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna

 

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse enligt den kommunala redovisningslagen. Av ansvars­förbindel­sens belopp avser 5 441 Mkr (5 581 Mkr) sådana pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal. Därutöver redovisas 36 Mkr (32 Mkr) avseende 29 (28) förtroendevalda med rätt till visstidspension, avgångsersättning eller omställningsstöd. I samtliga belopp ingår löneskatt.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 81.

Not 22 – Övriga ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser utöver borgensförbindelser i Malmö stad uppgår till 310 Mkr (323 Mkr) och i sammanställd redovisning till 313 Mkr (386 Mkr).

Detaljplan – Sankt Gertrud 9

Fastighets AB Skånepantern har i stämningsansökan yrkat att Malmö stad ska betala 209 Mkr jämte ränta samt ersättning för bolagets rättegångskostnader, totalt belopp beräknat till 232 Mkr per 2017-12-31. Beloppet avser bolagets förstahandsyrkande i inlämnad stämningsansökan 2016-11-21. Bolaget har som grund för sitt yrkande angett att de anser sig ha rätt till ersättning från Malmö stad för den skada de åsamkats till följd av att rivningsförbud samt skyddsbestämmelser införts i detaljplanen rörande fastigheten Sankt Gertrud 6 i Malmö stad. Malmö stad har motsatt sig att betala de av bolaget yrkade ersättningarna. Under 2017 har Fastighets AB Skånepantern omvärderat den skada de lidit och justerat ner sitt yrkande om ersättning.

Upphandlingstvist hyrcyklar

Stämningsansökan har inkommit från JCDecaux avseende upphandlingstvist av hyrcyklar.

Säljoptionsavtal Orkanen 1

Malmö högskola hyr lokaler i fastigheten Orkanen 1 i Malmö. Kommunfullmäktige har 2003 godkänt ett säljoptionsavtal avseende fastigheten. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur ägs av en stiftelse.  Innebörden av säljoptionsavtalet är att under vissa, angivna förutsättningar är kommunen skyldig att förvärva samtliga aktier i bolaget om säljaren kräver detta. Enligt bolagets årsredovisning per 2016-12-31 uppgick fastighetens bokförda värde till 567 Mkr och långfristiga skulder till 510 Mkr.

Malmö stad har valt att inte redovisa säljoptionen som en ansvarsförbindelse utan endast upplysa om avtalets innebörd. Malmö stad gör bedömningen att det är ytterst osannolikt att säljoptionsavtalet kommer att utlösas samt att i det fall avtalet skulle utlösas kommer kommunen att erhålla motsvarande tillgång i form av fastigheten.

Not 23 – Koncerninterna förhållanden

Mellan bolagen i koncernen Malmö finns olika typer av ekonomiska engagemang. Det är försäljning och köp av produkter och tjänster. Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa bolag för att täcka deras kapitalbehov vid större investeringar. Flera bolag har också sin rörelselikviditet via Malmö stad. Större ekonomiska mellanhavanden, utbetalda/erhållna under 2017, oreducerat från ägarandelar, redovisas nedan (avrundat till närmaste Mkr).

Aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder

Borgen