Kultur och fritid

kultur_fritid

Kulturverksamhet

Kulturnämnden har sedan tidigare ansvar för stadens museer, konsthall, kulturskola, stadsbibliotek, stadsarkiv med mera. Sedan den 1 maj ingår också samtliga elva lokala bibliotek och mötesplatserna Ungdomens Hus, Arena 305, Kajplats 305, ReTuren (Lindgården), Kirsebergs fritids- och kulturhus samt allaktivitetshusen på Hermodsdal och Lindängen i kulturnämndens ansvarsområde.

Malmö stadsteater och konsertverksamheten på Malmö Live drivs i bolagsform.

Kulturnämndens nettokostnad uppgick under året till 444 Mkr, vilket var en ökning med 16 % eller 62 Mkr jämfört med 2016. Den kraftiga ökningen orsakas framför allt av att verksamheter under våren övertagits från de tidigare stadsområdena.

Det har under året varit ett högt besöksantal till kulturinstitutionerna. Även antalet resor med kulturbussarna har ökat kraftigt under året. Det finns ett stort intresse från förskolor och skolor att besöka kulturförvaltningens institutioner.

Antal besök

Det blev besöksrekord på Malmö Museer (inkl. Malmö konstmuseum) med nästan 450 000 besökare. Malmö stadsbibliotek närmar sig nu en miljon besökare per år.

Malmö kulturskola har ökat antalet elevplatser med 134 till drygt 4 000. En stor ökning syns också på antalet elever som deltar i Pröva på-verksamheten och Tvåornas kör. Kulturskolan har breddat sitt utbud med kurser där konstformer blandas. Under året har kursen Musikal (sång, teater, dans) haft sin första föreställning.

Under sommaren har Sommarscen Malmö haft 156 föreställningar med cirka 61 000 besök på 48 platser i staden. Tio av spelplatserna var helt nya såsom lokstallarna i Kirseberg, Chokladfabrikens bakgård, Käglinge rekreationsområde och Cronhielmsparken i Rosengård. För barn i åldersgruppen 6–15 har också en sommarlovssatsning med 150 kostnadsfria aktiviteter kunnat genomföras med hjälp av statligt stöd.

Under hösten invigdes Marinpedagogiskt center på Ribersborgsstranden, en ny verksamhet i Malmö stad. Centret är en mötesplats för en ökad kunskap och förståelse för havet och den rika floran och faunan i Öresund.

Under hösten beslutade regeringen om att Malmö stad årligen erhåller 5 Mkr för att arbeta vidare med Rörelsernas museum, ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Grundtanken med Rörelsernas museum är att skapa ett lokalt förankrat museum i Malmö med nationellt uppdrag och internationell prägel. Det tilltänkta museet ska vara unikt till sin karaktär, då det inte finns något annat museum i Sverige eller i världen som binder ihop områdena demokrati, folkrörelser och migration.

Under året blev det klart att Science Center på Malmö Museer erhåller 20 Mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik i en kommande domteater, Wisdome. Avsikten är att till 2019 skapa en innovativ mötesplats för visualisering av vetenskap i Malmö för elever, studenter, forskare, näringsliv och allmänhet. Ett av målen är att öka barn och ungas intresse för vetenskap och nyfikenhet att utforska världen.

Fritidsverksamhet

Fritidsnämnden har sedan tidigare ansvar för drift av större idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, allmän föreningsservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder, samt större idrotts- och fritidsarrangemang. Efter vårens omorganisation under ansvarar nämnden även för fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder. Förändringen i nämndens ansvarsområde innebär bättre förutsättningar att stärka arbete med barn och ungas uppväxtvillkor och skapa likvärdig tillgång till fritidsverksamhet inom staden.

Fritidsnämndens nettokostnad uppgick till 502 Mkr för 2017, vilket var en ökning med 14 % eller 61 Mkr jämfört med 2016. Till största delen förklaras den stora ökningen av att ansvaret för den öppna fritidsverksamheten togs över från stadsområdena under våren.

Ett flertal aktiviteter under året syftar till att öka tillgången till olika typer av fritidsaktiviteter. En av dessa var etableringen av Fritidsbanken, som erbjuder möjlighet att låna fritidsredskap gratis. Ett antal evenemang genomfördes för insamling av utrustning och banken har etablerats på det Urbana Centret i kvarteret Kampen. Under året har också två nya sporthallar har invigts. Den ena, Hyllievångs sporthall, har försetts med specialutrustning utifrån gymnastikföreningarnas behov. Sporten gymnastik växer stadigt och attraherar många barn och unga, inte minst flickor.

Flera aktiviteter har också genomförts under året inom bad, rekreation, spontan-i-stan och lovaktiviteter med specifik inriktning på flickor. Även riktade evenemangsbidrag har under året skapat förutsättningar för att aktivera fler flickor i fritidsaktiviteter. Som ytterligare en insats för att stimulera fler flickor till ökat deltagande i fritidsaktiviteter beslutade fritidsnämnden under hösten om höjning av nivån på aktivitetsbidraget för målgruppen med 10 % från och med 1 januari 2018.

Ett nytt avtal tecknades med Föreningen idrott för handikappade (FIFH)[1]. I samband med detta har FIFH-hallen besiktigats och tillgänglighetsanpassats och ett driftavtal med föreningen har upprättats. Dialogen med Malmös föreningsliv fördjupades också under året. Bland annat etablerades ytterligare ett nytt dialogforum, Samrådsgruppen.

Arbetet kring avgiftsfria sommarlovsaktiviteter utökades 2017 och för detta fick fritidsnämnden statsbidrag om 13,5 Mkr. En konkret insats var de extra sommarsimskolor som genomfördes på Rosengårdsbadet och på Hylliebadet.

En av årets mest synliga miljöåtgärder var den hybridgräsmatta som anlades på Stadionområdet. Samtidigt som konstgräsplanerna har stor betydelse för fotbollsaktiviteter året om så är dess miljöpåverkan i form av mikroplasters spridning i naturen en oroande miljökonsekvens. Hybridgräsmattor med största andelen naturgräs kan vara en av lösningarna i att finna alternativa material för fotbollens behov.

[1] FIFH Malmö är en av Europas största parasportföreningar.