Kompetensförsörjning

komepetensforsorjning

Under 2017 utannonserades 8 266 tjänster vilket var en ökning med 8% jämfört med föregående år. Ökningen kan dels härledas till en ökad volym som befolkningsutvecklingen har gett upphov till, dels personalomsättning till följd av en allt rörligare arbetsmarknad samt en hög andel avbrutna rekryteringar. Under 2017 har förvaltningarna prognostiserat och analyserat kompetensgap och upprättat mål och planer enligt det gemensamma arbetssättet för kompetensförsörjning. Arbetet fortsätter under 2018.

Personalomsättningen 2017 för Malmö stad totalt var 12,5% vilket var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2016. Personalomsättningen för kvinnor var 12,7 % och för män 11,7 %. Yrkeskategorier med hög personalomsättning under året var bland andra pedagog (23,3 %), arbetsterapeut (24,5 %), stödpedagog LSS (22,0%) och sjuksköterska (29,07%).

För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö stads verksamheter. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgick till 36,6 %, vilket innebar en ökning med 1,4 procentenheter i förhållande till 2016. Av medarbetarna hade 37,0 % av kvinnorna utländsk bakgrund och 35,0 % av männen.

Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga medarbetare känner motivation, engagemang och delaktighet. En viktig faktor för att uppnå ett välfungerande ledarskap är chefstätheten i organisationen. Under 2017 var den genomsnittliga chefstätheten 19,2 medarbetare per chef, För 2016 uppgick den till 19,8 medarbetare per chef. Chefstätheten skiljer sig dock mellan förvaltningarna. Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre än för män. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt 20,2 medarbetare medan chefer som är män hade i genomsnitt 16,7 medarbetare. I Malmö stad fanns vid årsskiftet totalt 1 326 chefer, varav 72,1 % kvinnor och 27,9 % män.

Under den kommande tioårsperioden uppskattas cirka 5 081 tillsvidareanställda medarbetare att avgå med ålderspension (65 år). Det motsvarar 22,9 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Under 2017 avgick 440 medarbetare med ålderspension.

Fördjupad information om och uppföljning av Malmö stads personalpolitiska mål och övergripande personalområden finns i Personalredovisning 2017.