Kommunövergripande verksamhet

kommunovergrip

Under 2017 gjordes en omfattande kraftsamling runt trygghets- och säkerhetsfrågor. Kommunfullmäktige beslutade under våren om en satsning på 50 Mkr för trygghetsskapande åtgärder, såväl avseende den fysiska miljön som det sociala arbetet. Åtgärderna omfattade bland annat förbättrad belysning och utökad kameraövervakning samt stärkt brottsförebyggande arbete i form av förebyggande insatser i skolan och socialtjänsten och ökad myndighetstillsyn av exempelvis svartklubbar. Genomförandet har skett i bred samverkan mellan stadens förvaltningar och kommer att redovisas i en särskild rapport under våren 2018.

Regeringen har avsatt medel för att starta två nya polisutbildningar i Sverige. En av dessa uppdragsutbildningar kommer att förläggas i Malmö och ambitionen är att den ska starta 2019. Satsningen väntas betyda mycket för staden, och kopplas till ett planerat kunskapscentrum för preventivt arbete i samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och polis.

Befolkningsutvecklingen i Malmö medför ett behov av utvecklad infrastruktur och fler bostäder. Under året färdigställdes omkring 2 400 bostäder i staden, vilket är fler än det bedömda behovet baserat på befolkningsutvecklingen. Malmö har dock sedan flera år tillbaka ett bostadsunderskott. Ett arbete har påbörjats för att utveckla en strategi för äldres boende. Strategin ska ha som målsättning att ge fler äldre möjlighet att leva självständigt och tryggt i ordinärt boende genom bland annat innovationer i bostaden och ett mer varierat utbud av boendeformer. Sverigeförhandlingen avslutades under året och en överenskommelse om Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner är tecknad mellan staten, Region Skåne och Malmö stad. Det innebär att arbetet nu övergår från en förhandlingsfas till en genomförandefas. Storstadspaketet omfattar utbyggd kollektivtrafik och cykelsatsningar samt bostäder. Program Lindängen 2018–2022 är ett projekt där flera av stadens förvaltningar deltar. Syftet är att förbättra livsvillkor för dem som bor i området och utveckla metoder för styrning av satsningar som omfattar ett flertal aktörer och insatser.

I januari 2017 antog kommunfullmäktige ett program för Malmö stads strategiska omvärldsarbete. Programmet utgör ett stöd för strategiska insatser och aktiviteter i förvaltningarnas samt en utgångspunkt för ledning och samordning av stadens samarbetsplattformar (t.ex. MalmöLundregionen, Greater Copenhagen & Skåne Committee, m.m.). Inom ramen för programmet har under året bland annat utförts en förstudie avseende möjligheter för myndighetsetableringar i Malmö och en plattform har skapats för att driva viktiga frågor för Malmö nationellt. En inventering av Malmö stads arbete vid olika externa mötesarenor (t.ex. Almedalen och kvalitetsmässan) har genomförts under året i syfte att öka koordineringen mellan dessa insatser.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att inrätta ett kontaktcenter som ska utgöra en väg in till kommunen och erbjuda hjälp med bland annat information, vägledning och handläggning av enklare ärenden. Servicenämnden kommer att driva verksamheten i centret.

Den 1 maj inrättades ett kansli för hållbar utveckling på stadskontoret. Kansliet arbetar utvecklings- och omvärldsfokuserat och driver utvecklingsarbete i samverkan med Malmö stads förvaltningar och bolag samt med externa aktörer som myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Genom att inta en aktiv, utvecklande och gränsöverskridande roll ska kansliet stödja förvaltningarna i viktiga hållbarhets- och innovationssatsningar. Kansliet ska också omvärldsbevaka hållbarhetsområdet.

Upphandling är ett medel som kan användas för att påverka utvecklingen av den ekologiska och sociala hållbarheten i staden. Ett utvecklingsarbete pågår för att införa hållbarhetskrav i upphandlingar, där ett viktigt första steg varit att skapa en struktur för att identifiera upphandlingar där hållbarhetskrav kan ge en positiv effekt.