Kommunfullmäktiges mål

K_full_Mal (1)

Kommunfullmäktige har satt tio mål inom nio målområden samt ett finansiellt mål. Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål/bolagsmål) och till dessa en uppföljning av nämndsmål/bolagsmål (indikatorer). Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden eller bolagsstyrelsen, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål. För flera av kommunfullmäktigemålen är måluppfyllelsen god, men det är inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2017, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål (som redovisas på sidan 56).

Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i sin karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning huruvida utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse görs i två steg. Först görs en analys av hur väl nämndernas mål sammantaget lever upp till den ambition som uttrycks i kommunfullmäktigemålet. Detta innebär en bedömning av träffbilden för att avgöra hur väl nämndsmålen täcker alla delar av kommunfullmäktigemålet. Med utgångspunkt i träffbilden görs i nästa steg en kvalitativ bedömning av måluppfyllelse för varje kommunfullmäktigemål utifrån i vilken utsträckning nämndsmålen uppfyllts under året. Måluppfyllelse uppnås endast om träffbilden bedöms vara god samtidigt som nämnderna har uppfyllt nämndsmålen kopplade till respektive kommunfullmäktigemål under året.

Nämndernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2017 återrapporteras i särskild bilaga.