Kommunala entreprenader

En kommunal entreprenad definieras enligt rådet för kommunal redovisning som ett ”företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet”. Enligt definitionen ska även följande kriterier vara uppfyllda för att en kommunal entreprenad ska anses föreligga:

  • Det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om att denna ska bedriva kommunal verksamhet eller delverksamhet av större omfattning.
  • Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
  • Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.
  • Friskolor räknas inte som kommunal entreprenad då de tillkommer genom avtal med staten.

Inom Malmö stad finns kommunala entreprenader framförallt inom områdena vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Antalet platser den 31 december 2017 inom respektive område framgår nedan:

  • Inom området vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har staden genom ramavtal och individuella placeringsavtal upphandlat 670 platser i korttids-, vård- och gruppboenden.
  • Inom området individ- och familjeomsorg finns 144 upphandlade platser avseende t ex hemlösa och ensamkommande flyktingbarn.

Avtalsparter

Nedan presenteras avtalsparter inom respektive område. Förutom dessa finns även de avtalsparter där individuell överenskommelse träffas för varje enskild brukare.

Kommunala entreprenader per område

Korttidsboende, vårdboende, gruppboende Boende/härbärge för hemlösa Transitboende för ensamkommande flyktingbarn
Attendo care AB Förenade Care AB Attendo individ och Familj AB
Nytida AB Malmö kyrklig stadsmission Aleris Omsorg AB
Förenade Care AB
AB Sjöstjärnan
Norlandia Care AB
Hyllie Park Äldreboende AB
 Vardaga AB
Entreprenader övriga områden
Drift och underhållsarbete, vägar och parker
Skanska Sverige AB Bravida Prenad AB
Svevia AB SaneringsCompaniet i Malmö AB
Peab Sverige AB  Gatu och Väg Väst AB
Green Landscaping AB

Utöver dessa har även träffats avtal med 15 företag avseende snö- och halkbekämpning.