Kassaflödesanalys

Kassaflodesanalys (2)

I den sammanställda redovisningen överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2016 med ingående balans 2017 beroende på ändrade ägarandelar i VA Syd.