Integration och arbetsmarknad

integration_arbetsmarknad

Flyktingmottagande

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagande av asylsökande som kommer till Sverige och ska ordna boende för vuxna och familjer. Kommunen har ansvar att ta emot och ordna boende för asylsökande ensamkommande barn samt vid behov erbjuda stödinsatser enligt Socialtjänstlagen. Kommunen ska också utse en god man som kan företräda barnet. Asylsökande barn, oavsett om de är ensamkommande eller inte, har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som andra barn i Sverige. När personer beviljas uppehållstillstånd övergår ansvaret helt till kommunen, då personerna folkbokförs och därmed blir kommunmedlemmar på samma villkor som övriga invånare. Kommunerna har dessutom ett särskilt ansvar för bland annat hjälp till bosättning, introduktionsinsatser och sfi.

Antal kommunmottagna under året

När en person beviljas uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhörig till dessa grupper skrivs personen ut från Migrationsverkets mottagningssystem och anvisas till en kommun. Om personen redan har eller i samband med uppehållstillståndet ordnar eget boende i en kommun betraktas personen som kommunmottagen där.

Under 2017 har totalt 3 104 nyanlända med uppehållstillstånd mottagits i Malmö, varav 1 150 personer befann sig i eget boende i staden när de fick uppehållstillstånd. Anhöriginvandring står för den näst största gruppen och omfattar 673 personer. Totalt 621 personer, som mottagits i andra kommuner vid beviljat uppehållstillstånd, har på egen hand flyttat till Malmö under året. Ytterligare 602 personer kom till Malmö från anläggningsboenden genom anvisning enligt bosättningslagen eller genom att personerna lämnat förläggningar på egen hand. Dessutom har Malmö tagit emot 58 kvotflyktingar. Diagrammet visar hur många som mottagits i Malmö de senaste fem åren. Statistiken omfattar endast nytillkomna nyanlända under året.

Etablering av nyanlända

Personer med uppehållstillstånd som mottagits i en kommun har rätt till vissa etableringsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen. Det handlar exempelvis om utbildning, svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och andra aktiviteter för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för etableringsperioden som normalt varar cirka två år.

Under senare år har knappt 60 personer i månaden lämnat etableringen för nyanlända till öppen arbetslöshet eller program. Prognosen är att utflödet från etableringen kommer att öka långsamt till och med hösten 2018, då en snabb ökning till cirka 130 personer i månaden förväntas. En stor andel av dessa personer förväntas ansöka om ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingens statistik visar stora skillnader mellan kvinnors och mäns aktiviteter 90 dagar efter avslutad etablering. Under 2017 befann sig endast 12 % av kvinnorna i arbete eller studier medan motsvarande siffra för män var 36 %.

Mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Enligt bosättningslagen[1] anvisas nyanlända med uppehållstillstånd till samtliga kommuner enligt särskilt fastställda fördelningstal. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och därmed kunna påbörja etablering på arbetsmarknad och i samhällslivet. Anvisningar till kommuner omfattar i första hand nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar. Ensamkommande barn omfattas inte av lagen, med undantag för ensamkommande som är kvotflyktingar.

Under 2017 anvisades 408 nyanlända till Malmö (ingår i nyanlända från anläggningsboende i diagrammet ovan). Av dessa kunde 33 inte tas emot under året på grund av platsbrist, men de kommer att tas emot under 2018. Möjligheten att ta emot nyanlända har påverkats av oförutsägbara förseningar, till exempel överklaganden och fuktskador på nybyggnation. För 2018 är det beslutat att 155 personer ska anvisas till Malmö.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder är huvudsakligen ett statligt ansvar. De kommunala insatserna kompletterar de som staten tillhandahåller och inriktas särskilt mot ungdomar och försörjningsstödstagare. Insatserna ska ge förutsättningar att ta del av samhällets generella utbud av insatser inom arbetsmarknad och utbildning samt erbjuda alternativ när statliga eller andra kommunala insatser saknas. Insatserna ska likvärdigt tillgodose behoven för kvinnor och män, fokusera på arbete och självförsörjning och utgå ifrån individuella behov.

Under året var drygt 4 000 personer, varav 2 100 kvinnor och 1 900 män inskrivna i kommunens arbetsmarknadsinsatser. Antalet personer som lämnade arbetsmarknadsinsatserna för arbete eller studier ökade något jämfört med 2016. Fler män lämnade arbetsmarknadsinsatserna för arbete och studier jämfört med förra året. För kvinnor har antalet som lämnar till arbete och studier istället minskat.

Kommunens arbetsmarknadsinsatser

  2017  2016  Förändring 
KvinnorMänTotaltKvinnor MänTotaltKvinnorMänTotalt
Inskrivna212019384058198918833872+131+55+186
Avslutade till arbete159224383170184354-11+40+29
Avslutade till studier1537723016572237-12+5-7
Till arbete och studier totalt312301613335256591-23+45+22

Ett arbete inleddes under året med en ny process för att korta ledtiderna från ansökan om ekonomiskt bistånd till deltagande i en arbetsmarknadsinsats. Det har även gjorts en översyn av befintliga insatser och behov av nya insatser och förändringar kommer ett implementeras under 2018. En strategisk överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i Malmö reviderades under året och lägger grunden för ett utvidgat samarbete under 2018.

Samverkansarbetet kring ungdomar utifrån överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen Malmö och Malmö stad inom ramen för Delegationen för unga till arbete (DUA) och UngMalmö[2] har varit prioriterat.

Ett riktat arbete med att erbjuda SFI-studerande unga kvinnor och män 20–24 år en parallell arbetsmarknadsplanering startades upp under året. Arbetet som bedrivs inom UngMalmö syftar till att förkorta nya Malmöbors etableringstid.

Praktik Malmö har utökat antalet tillsatta sommarpraktikplatser samt antalet platser inom insatsen praktik vid events.

[1] Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
[2] UngMalmö är en verksamhet som arbetar för och med ungdomar mellan 16–24 år utan sysselsättning.