Förväntad utveckling kommande år

Så väl bolagens samlade omsättning som resultat förväntas öka mot bakgrund av befolkningsökning och ekonomisk tillväxt. För främst MKB Fastighets AB och VA Syd är det tydligt att investeringarna i bostäder och VA anläggningar kommer att öka vilket kommer att medföra större finansieringsbehov. Det långsiktiga investeringsbehovet kan möjligen bromsas vid en framtida konjunkturavmattning men bedöms ändå vara omfattande och leda till väsentligt ökad skuldsättning och räntekänslighet för kommunkoncernen.