En trygg stad

trygg_stad

I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

Under året har gängskjutningar och organiserad brottslighet påverkat utvecklingen inom målområdet. Rapportering kring brottslighet kan också bidra till ökad upplevd otrygghet. Under 2017 har medel avsatts för en särskild satsning för trygghetsskapande insatser i Malmö stad, både vad gäller den fysiska miljön och det sociala arbetet. Exempelvis genomfördes en särskild insats mot sexuella kränkningar under Malmöfestivalen, en trygghetssatsning med bland annat Group Violence Intervention mot gängskjutningar samt olika former av påkörningsskydd och trygghetspatruller.

De prioriterade områdena för En trygg stad i Malmö stads budget 2017 är ungdomar i riskzonen, organiserad brottslighet, kvinnofrid och våld i nära relationer, hatbrott, drogförebyggande insatser, säkerhet i trafiken samt säkerhet i den offentliga miljön. I inriktningen för 2017 ligger fokus på liknande områden. Sett till de insatser som rapporteras och genomförs, i förhållande till de prioriterade områdena och inriktningen i budget 2017, är bedömningen att nämndernas verksamheter ligger väl i linje med kommunfullmäktiges uttalade ambitioner. Exempelvis har arbetsmarknads- och socialnämnden, i samarbete med kommunstyrelsen och grundskolenämnden, genomfört en kartläggning av hedersproblematik. Vidare har servicenämnden och fritidsnämnden genomfört en utredning av Hylliebadets omklädningsrum ur ett ”normkritiskt trygghets- och tillgänglighetsperspektiv”. Utvärderingen visar på vilka rumsliga och materiella faktorer som bidrar till en upplevelse av tillgänglighet och trygghet i dusch- och omklädningsrum. Effekten av innehållet i slutrapporten resulterade i ett antal förslag till förändrade riktlinjer för projektering, som ska arbetas in i nästa version av stadsfastigheters projekteringsanvisningar. Även hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bedrivit ett arbete under året som bidrar till en positiv utveckling vad gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser och för att skapa trygghet i hemmet.

Trygghets- och säkerhetspolicyn, som betonar det systematiska, främjande och förebyggande perspektivet är också i linje med inriktningen för 2017. Samverkan med polisen, mellan förvaltningar inom och utom staden och med civilsamhället har också stärkts under året. Det finns en ny samverkansöverenskommelse mellan staden och polisen, som uttryckligen anger en systematik i trygghetsarbetet. För en gemensam lägesbild, som utgångspunkt för samverkansinsatser, har veckovisa möten införts i hela staden.

Införandet av arbetsmodellen Communities That Care (CTC) för främjande insatser och det förebyggande arbetet som riktar sig till hela befolkningen (och inte bara till enskilda individer) bedöms också kunna bidra till ökad måluppfyllelse. Utgångspunkten för arbetet är att trygghet och säkerhet handlar om tillit, förtroende, social förankring och delaktighet.

Sammantaget är bedömningen att det i nämnder och bolags rapportering till viss del saknas ett fokus på de bakomliggande aspekterna av trygghet så som tillit och delaktighet, och därmed ett förebyggande perspektiv. Delaktighet lyfts dock under flera andra målområden. Att trygghet är en känsla hos varje individ kopplat till tid och plats kan bidra till att nämnder och bolag tolkar målet på olika sätt utifrån sina respektive uppdrag. Ett flertal nämnder rapporterar att de har uppfyllt nämndsmålen, men bedömningen är att kommunfullmäktigemålet inte har uppnåtts fullt ut.