En stad för arbete och näringsliv

arbete_naringsliv

Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

Den positiva konjunkturen i Sverige under 2016 och 2017 medförde en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet. Även i Malmö ökade antal arbetstillfällen med mer än 10 000 nya förvärvsarbetande mellan 2014 och 2016. Sysselsättningsnivån bland Malmöbor har också ökat. Särskilt positivt är ökningens takt som överstiger rikets även om Malmö fortfarande har en lägre andel sysselsatta av befolkningen än vad riket och övriga stora städer har. Arbetslösheten har också minskat i jämförelse med förra året om än marginellt från 14,9 % till 14,7 % av arbetskraften. Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 20,3 % av arbetskraften år 2016 till 19,1 % år 2017. Den positiva bilden balanseras dock av utvecklingen av arbetslösas sammansättning som visar fler arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden och färre arbetslösa med adekvat utbildning och yrkesfärdighet. Skillnaderna mellan olika grupper är fortfarande stora till exempel mellan kvinnor och män, inrikes och utrikes födda samt mellan ungdomar och övriga.

Samtidigt är bristen på kvalificerad arbetskraft påtaglig både enligt Konjunkturbarometern och enligt Arbetsförmedlingen. Antalet yrken med brist på arbetskraft är hög och kompetensförsörjningen har försvårats särskilt inom den offentliga sektorn där det råder brist på många yrken som kräver eftergymnasial och även gymnasial utbildning. Att kompetensförsörjningen försvåras samtidigt som befolkningen ökar ställer höga krav på den kommunala verksamheten. Även näringslivet upplever svårighet att rekrytera vilket i längden kan hämma företagens expansion och sysselsättningstillväxt.

Tillgången till barnomsorg är en viktig förutsättning för föräldrars möjlighet att delta i arbetslivet och därmed en förutsättning för självförsörjning. Genom långsiktig strategisk planering, förändrade rutiner samt åtgärder för utvecklad information och god dialog med fristående huvudmän inom förskoleverksamheten har alla barn vars vårdnadshavare efterfrågat plats under 2017 erbjudits plats i förskoleverksamheten.

Att ha genomgått utbildning på gymnasial nivå bedöms vara avgörande för den enskildes möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Grundskolenämndens mål att alla elever som avslutar grundskolan ska vara behöriga för gymnasiestudier och vara väl förberedda för den framtida arbetsmarknaden är endast delvis uppnått. Det beror särskilt på att nämnden inte fullt ut klarar av att kompensera för elevernas skilda bakgrunder. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att målet om att eleverna ska vara nöjda med utbildningarna och resultaten stabila över tid endast är delvis uppnått, eftersom den ambitionsnivå som satts för året inte nåtts fullt ut.

De tekniska nämnderna har bidragit med tydligare, bättre och mer långsiktiga planeringsunderlag och strategier för stadens utveckling av näringsliv och möjligheter till arbetstillfällen. Under året har cirka 3 300 nya arbetsplatstillfällen möjliggjorts genom försäljning eller upplåtelse av mark. Under året har stor vikt lagts på Malmöbornas tillgång till en växande arbetsmarknad i planerna för kontorsytor på kommunal mark. Intresset för kontorsbyggrätter i Hyllie har varit fortsatt stort. Tjänstesektorn utvecklas starkt och Hyllie är fortfarande en intressant etablering för många företag. Utvecklingen i Hyllie i övrigt med bostäder och kommunal service stärker också kontorsintressenterna.

Arbetsmarknads- och socialnämnden som ansvarar för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna har ett flertal initiativ som riktar sig till olika grupper arbetssökande såsom försörjningsstödstagare, SFI-studenter och ungdomar. Flertalet nämnder och bolag har också bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att skapa och tillhandahålla praktikplatser till ungdomar, studenter eller Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden samt genom att ställa sociala krav vid upphandlingar. MKB har genom socialt ansvarstagande i upphandling bidragit till att fler än 50 personer erbjudits praktik eller anställning.

En förstärkt samverkan både internt och med externa aktörer lyfts fram som en viktig framgångsfaktor i flera mål med relativt god måluppfyllelse. Den strategiska överenskommelsen som Malmö stad och Arbetsförmedlingen reviderat under året utgör en viktig samverkansarena med gemensamma mål och analyser samt en ledningsstruktur. Underordnade lokala överenskommelser bidrar till att fler Malmöbor ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan försörjning. Ett annat exempel är den utredning som gjordes av funktionsstödsnämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utredningen ger en tydligare bild av hur situationen för personer med funktionsnedsättningar ser ut i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, vilket utgör en viktig grund för att stärka arbetsmarknadsanknytningen.

Nämnderna anger flera konkreta lösningar och prioriterade områden för att förbättra måluppfyllelsen. De tekniska nämnderna nämner tydligare målsättningar för planering av verksamhetsområden för yteffektiva och personalintensiva arbetsplatser i enlighet med utbyggnadsstrategin och översiktsplanen. Grundskolenämnden ser ett behov av att fortsätta utveckla ett systemsynsätt som minskar de individuella variationerna mellan pedagogers, arbetslags och skolors arbete och därmed elevernas resultat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har tagit fram en ny deltagarprocess för att säkerställa att Malmöbor som uppbär ekonomiskt bistånd ska få tillgång till kommunala arbetsmarknadsinsatser inom givna tidsramar. Även det påbörjade arbetet inom ramen för de nya nämnderna bedöms vara en bra grund till det fortsatta arbetet under 2018. Till exempel kommer ett nytt arbetssätt för att skapa fler arbetsplatser i stadens verksamheter att genomföras under 2018 inom ramen för satsningen Jobbpakt.

I rapporteringen framkommer ett större fokus på insatser inom arbetsmarknadsområdet än inom näringslivsområdet, vilket kan anses vara en utmaning med tanke på frågornas nära relation. Under 2017 antogs ett nytt näringslivsprogram med fem fokusområden och underordnande inriktningar: Malmö i sin omvärld, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning samt Kommunal service. Programmet fungerar som ett strategiskt verktyg för att stadens näringslivsarbete ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse av kommunfullmäktiges målområde En stad för näringsliv och arbete.

Sammanfattningsvis har det skett en positiv förflyttning med en förstärkt samverkan både internt och externt samt ett intensifierat arbete för att ge Malmöbor förbättrade förutsättningar till självförsörjning. Den samlade bedömningen är dock att målet inte uppnåtts fullt ut.