En öppen stad

oppen_stad

Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Malmö stad bedriver ett framgångsrikt arbete med jämställdhet och antidiskriminering. Detta uppmärksammas bland annat genom att Malmö 2017–2018 är modellkommun i ett projekt för jämställdhetsintegrering som finansieras av regeringen. Det strategiska ramverket för stadens arbete mot olika former av diskriminering har inspirerat flera kommuner och staden tar återkommande emot nationella och internationella studiebesök med fokus på det systematiska arbetet för jämlikhet och jämställdhet.

I stadens verksamheter har det genomförts flera aktiviteter, analyser och utbildningar för att bidra till att målet uppfylls. Nämndernas rapporteringar visar sammantaget på en god träffbild för de olika perspektiven inom målområdet.  Exempelvis rapporterar funktionsstödsnämnden att det finns ett behov av att utveckla nämndens arbete med våld i nära relation och att påbörja arbetet med, den av nämnden beslutade, resursfördelningsmodellen. Fritidsnämnden har utifrån resultatet av undersökningen Ung livsstil riktat insatser för att få fler flickor att delta i fritidsaktiviteter.

Fritidsnämnden och grundskolenämnden rapporterar insatser mot kränkningar inom En stad med bra arbetsvillkor. Fritidsnämnden beskriver att nämnden särskilt behöver arbeta med detta genom en fortsatt dialog kring värdegrundsfrågor, ett ökat stöd från HR samt genom fördjupade kunskaper hos chefer och skyddsombud i hur mobbing och kränkningar kan förebyggas och hanteras. Däremot är det ingen av nämnderna som rapporterar hur det som framkommit i samhällsdebatten under året vad gäller diskriminering och kränkningar (exempelvis från elever och lärare i skolor, personal inom vården, eller från kvinnor med funktionsnedsättningar) påverkar det fortsatta arbetet.

Det pågår insatser inom jämställdhetsintegrering på flera områden. Inom antidiskriminering sker arbetet främst genom att olika verksamheter HBTQ-certifieras. Andra nämnder anger att de arbetar för en inkluderande verksamhet men ofta är det otydligt hur begreppet inkludering definieras.

Nämndernas rapportering pekar på att arbetet är mest framgångsrikt och hållbart i de nämnder där det är integrerat i ordinarie processer och strukturer och ses som en del av nämndens ordinarie ansvarsområden. Ett exempel på hur målområdet integrerats i ordinarie verksamhet är förskolenämnden som använder sig av sitt systematiska kvalitetsarbete för att följa arbetet inom området. På så sätt ökar möjligheten till ett hållbart utvecklingsarbete.

Slutligen är det viktigt att poängtera att målområdet är av horisontell karaktär och bör, för att staden ska kunna tala om god måluppfyllelse, genomsyra samtliga nämnders och bolags verksamheter. I likhet med föregående år är bedömningen att målet inte är uppnått fullt ut, men att det sker en rörelse mot måluppfyllelse.