En aktiv och kreativ stad

aktiv_kreativ

I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.

Nämndernas och bolagens rapportering visar att det bedrivs ett aktivt arbete för att erbjuda Malmöbor ett meningsfullt och varierat fritids- och kulturutbud. Beroende på vilken ambitionsnivå nämnder och bolag har satt kring variation i utbud, deltagande och kvalitet samt ifall angivna tidsramar hållits, bedöms en stor del av nämndernas och bolagens mål vara uppfyllda.

Centralt för måluppfyllelse är att nå alla Malmöbor. Det innebär att utbudet behöver anpassas utifrån de behov som finns inom olika grupper. För att arbeta med detta på ett systematiskt sätt behöver nämnder och bolag synliggöra målgrupper och rikta insatser för att säkerställa att det finns förutsättningar för ett likvärdigt deltagande i staden. Flera nämnder har under året haft prioriterade målgrupper inom målområdet; exempelvis nyanlända och ensamkommande, personer med funktionshinder eller funktionsvariation. Genom bättre samverkan i planeringsstadiet kan aktiviteter för de prioriterade målgrupperna intensifieras och komplettera varandra med mindre risk för att stadens nämnder ”konkurrerar” om samma målgrupper eller åldersspann.

Fritidsnämndens uppföljning visar att satsningar har gjorts på prioriterade målgrupper både på egen hand och i samverkan med andra och detta planeras att fortsätta 2018. Ett exempel är riktade insatser för att få fler flickor att delta i fritidsaktiviteter utifrån resultatet i forskningsstudien Ung livsstil. Nämnden har också bidragit genom att skapa förutsättningar för öppna aktiviteter riktade mot barn och unga. Ett varierat gratisutbud av aktiviteter har anordnats i samarbete med främst föreningslivet med geografisk spridning i staden, med fokus på områden med låg aktivitetsgrad.

Viss variation i ambition märks tydligt i nämndernas och bolagens mål, vilket till stor del beror på skillnader i nämndernas kärnverksamhet. Bedömningen är att målen i vissa fall hade kunnat formulerats utifrån det större perspektivet ”hela Malmö”. Omorganisationen medförde nya nämnder och några nämnder fick förändrade och utökade uppdrag. Mest intressant är den förändrade geografiska omfattningen för flera av de tunga nämnderna inom målområdet, där de fått nya möjligheter att ta ett mer uttalat ansvar för målområdet inom hela staden. Genom de upparbetade nätverk som fanns inom stadsområdenas områdesutvecklingsavdelningar har mycket värdefull kunskap och samarbetspartners knutits till främst kulturnämnden och fritidsnämnden. Bedömningen är att detta har medfört att måluppfyllelsen har ökat inom området.

Det fortsatta arbetet med Kulturstrategin bedöms bidra till ökad måluppfyllelse genom att tillföra Malmöborna ett brett utbud över hela staden, utöver kulturnämndens egna verksamheter.

Ökad samverkan från planering till genomförande är avgörande för måluppfyllelse. Exempelvis är det viktigt för måluppfyllelse att utbildningsnämnderna utvärderar de arbeten som har påbörjats med kulturnämnden och andra kulturella institutioner i staden där elever bland annat tar del av det kulturella utbud som erbjuds genom Kulturkartan. Två kultursekreterare inom grundskoleförvaltningen arbetar med att stötta skolornas cirka 150 kulturombud och pedagoger för att främja kulturens närvaro i skolan, öka likvärdigheten i elevernas tillgång till samhällets kulturutbud och öka elevernas möjlighet att utveckla sin kreativitet genom estetiska lärprocesser. Bedömningen är också att måluppfyllelsen stärks genom den samverkan mellan förskolenämnden och kulturnämnden som tar sin utgångspunkt i kulturstrategin och som utgår ifrån målsättningen om alla barns lika tillgång till kultur oavsett bakgrund. En fysisk arena för samarbetet är Kreativt lärcentrum som erbjuder aktiviteter till barn på kommunala förskolor och kompetensutveckling för medarbetare.

I stadsbyggnadsprocesser är det viktigt med en fungerande dialog mellan samtliga nämnder som berörs. Exempelvis är servicenämnden en stödfunktion som är central för fritidsnämndens och kulturnämndens måluppfyllelse, och det är därför av stor vikt att det finns fungerande strukturer för kommunikation och dialog mellan dessa nämnder. Flera nämnder understryker vikten av fortsatt och fördjupad dialog med kulturnämnden och fritidsnämnden samt föreningsliv och civilsamhälle för att uppnå målen inom målområdet. Vissa nämnder prioriterar extern samverkan, och bedömningen är att det är minst lika viktigt att utveckla intern samverkan för att öka måluppfyllelse.

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen för nämnder och bolag relativt hög. Bedömningen är dock att kommunfullmäktigemålet inte nås fullt ut, vilket främst handlar om att kulturnämnden inte uppfyllt målet om likvärdiga förutsättningar att ta del av kultur i hela Malmö. Detta är ett långsiktigt mål som är viktigt för stadens måluppfyllelse som helhet.