Budgetavvikelse

Finansiering och kommungemensamma poster

För finansieringen och de kommungemensamma posterna uppgår budgetavvikelsen till +452 Mkr.

Intäkterna från skatter och generella statsbidrag blev 158 Mkr högre än budgeterat. Det högre statsbidraget för bostadsbyggande förklarar 50 Mkr av avvikelsen.

Ytterligare 106 Mkr av överskottet är hänförligt till lägre kostnader för pensioner/personalomkostnader samt lägre kostnader för kommungemensamma lokaler och anläggningar.

För bolag och kommunalförbund redovisas ett överskott om 38 Mkr. Avvikelsen beror på att den samlade effekten av att underskott och överskott i de olika bolagen inom Malmö stadshus AB balanserar varandra var större än budgeterat.

Ytterligare 108 Mkr av överskottet förklaras av att medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande inte avropats under året.  Det beror bland annat på förseningar i åtgärder som medlen avser och nämnderna kommer i flera fall att avropa resurser under 2018 istället. Hänsyn till detta är taget i budgeten för 2018.

I samband med den nya organisationen den 1 maj 2017 överfördes en del av första tertialets underskott i stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden till de nya nämnderna genom en ombudgetering. Denna ombudgetering på sammanlagt 41 Mkr redovisas som ett överskott centralt och skall möta redovisade underskott under perioden januari-april.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på drygt 1 Mkr. Detta är 4 Mkr mindre än vad som prognostiserades i samband med Delårsrapport januari-augusti, och beror till stor del på att arvoden och omkostnader avseende gode män, bland annat för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd, ökade under senare delen av hösten.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2017 om totalt 129 Mkr. En anledning till budgetavvikelsen är att avsatta stimulans- och omstruktureringsmedel samt medel för projekt och utredningar inte förbrukats fullt ut under året. Av totalt knappt 200 Mkr har drygt 150 Mkr delats ut för olika ändamål. Merparten av nämndens överskott uppkommer inom budgeten för kommunstyrelsens förvaltning, där vakanta tjänster, högre intäkter för upphandlingsverksamheten än planerat samt oförbrukade reserver för utveckling och utredning är huvudförklaringarna.

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden redovisar ett överskott om 11 Mkr, exklusive hamnanläggningar och vinster från exploateringsverksamhet och realisationsvinster. Överskottet är framför allt hänförligt till högre intäkter än budgeterat avseende bland annat tomträttsavgälder, markanvisningar och parkeringsplatser. De högre intäkter möts till viss del av högre kostnader avseende marksanering, bidrag till statlig infrastruktur samt nedskrivningar.

Den 1 september 2017 överfördes ansvaret för hamnanläggningar från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Hamnanläggningar redovisar ett överskott om 17 Mkr. Överskottet är hänförligt till hyresintäkter för fastigheter i Nyhamnen vilka övertagits av Malmö stad genom ett bytesavtal i Mellersta hamnen samt en rättning av tidigare års intäkter.

Under året gav exploateringsverksamheten ett överskott om 475 Mkr vilket är 175 Mkr högre än budget. Realisationsvinster, vilka ej budgeteras, ger ett överskott om 180 Mkr.

Servicenämnd

Nämnden redovisar ett överskott om 97 Mkr. Överskottet är främst hänförbart till stadsfastigheters verksamhet och är en effekt av det låga ränteläget, lägre kostnader för avskrivningar samt lägre kostnader för uppvärmning samt snö- och halkbekämpning. Även högre intäkter än budgeterat bidrar till överskottet.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden redovisar ett överskott om 25 Mkr. Stadsbyggnadskontoret visar ett överskott om 16 Mkr till följd av framför allt ökade intäkter för bygglov och byggsanktioner samt lägre personalkostnader än budgeterat. Bostadsanpassningsbidraget visar ett överskott om 9 Mkr vilket framför allt är hänförbart till färre antal beslut till följd av minskad ärendemängd.

Miljönämnd

Nämnden redovisar ett överskott på knappt 2 Mkr, vilket framförallt beror på att det funnits vakanta tjänster till några av de strategiska miljöprojekten.

Kulturnämnd

Årets överskott uppgår till 5 Mkr. Största delen avser intäkter från fonder. Överskott för fondintäkter uppkommer eftersom beloppen bedöms osäkra och därför inte budgeteras.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden redovisar underskott om 1 Mkr.

Förskolenämnd

Förskolenämnden redovisar ett mindre underskott som uppgår till 3 Mkr i förhållande till budget. Underskott i de kommunala förskolorna har bland annat uppvägts av överskott för statsbidrag och stimulansmedel. Stimulansmedel som tilldelats från kommunstyrelsen ingår i resultatet som ett överskott med cirka 7,8 Mkr. Försenade leveranser och lägre pris än beräknat är anledningen till överskottet.

Grundskolenämnd

Grundskolenämnden redovisar ett underskott om 9 Mkr. Underskottet är främst en konsekvens av att vissa skolor som haft en elevminskning inte anpassat kostnaderna efter den lägre volymen, personalförstärkningar på skolor där nämnden fått vitesföreläggande samt högre kostnader än budgeterat för särskilda undervisningsgrupper.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Nämnden redovisar ett överskott för året med 9 Mkr. De viktigaste orsakerna till resultatet är att elever inom det kommunala aktivitetsansvaret varit fler än budgeterat medan antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna varit färre än budgeterat. Kostnaden per elev är lägre i det kommunala aktivitetsansvaret jämfört med kostnaden för en gymnasieplats. Överskottet beror också på ökade statsbidrag inom gymnasieskolan.

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott om 142 Mkr och beror huvudsakligen på mer längre och dyrare institutionsplaceringar samt effekter av förändrad statlig ersättning för ensamkommande barn.

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott om 13 Mkr som främst beror på höjd riksnorm och höjda hyror.

Hemlöshet

Nettokostnaden för boende för hemlösa var 86 Mkr högre än budgeterat. Framförallt beror det på boende under längre perioder på hotell och i andra dyra boendeformer.

Statsbidrag flyktingar

Statsbidrag flyktingar var 54 Mkr högre än budgeterat, främst beroende på att antalet mottagna flyktingar blev fler än vad som prognostiserades när budgeten upprättades.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar för 2017 ett nollresultat. Under året har pågått en gränsdragningsdiskussion gentemot funktionsstödsnämnden vilket resulterat i en kommunbidragsöverföring från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till funktionsstödsnämnden.

Funktionsstödsnämnd

Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott om totalt 14,5 Mkr. Underskottet består av ett underskott för nämnden om 33 Mkr och ett överskott om 18,5 Mkr för den särskilda ramen för personlig assistans enligt SFB. Underskottet om 33 Mkr förklaras huvudsakligen av högre kostnader än väntat för hälso- och sjukvårdsverksamheten, samt av underskott inom verksamheterna personlig assistans och LSS-bostäder. Gränsdragningsdiskussionen och kommunbidragsöverföringen från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inneburit att nämnden tillförts drygt 18 Mkr under året. Nämnden kommer framöver att genomföra en utredning av förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation i syfte att optimera organisering och resursanvändning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar för 2017 ett nollresultat.

Revisorskollegium

Revisorskollegiet redovisar för 2017 ett nollresultat.

Valnämnd

Valnämnden redovisar för 2017 ett nollresultat.

Förtroendenämnd

Förtroendenämnden redovisar för 2017 ett nollresultat.