Antal medarbetare

antal_medarbetare

Under året uppgick medelantalet medarbetare, inklusive visstidsanställda med timlön, till 25 320, vilket är en ökning med 628 jämfört med 2016. Utvecklingen sedan 2012 framgår av diagrammet. Medelantalet medarbetare är det genomsnittliga antalet medarbetare för året, omräknat till antal årsarbetare.

Den 31 december 2017 var 25 502 medarbetare månadsavlönade, varav 76 % kvinnor och 24 % män. Antalet månadsavlönade har därmed ökat med 463 jämfört med föregående år. Av samtliga månadsavlönade var 22 236 tillsvidareanställda, vilket utgjorde 87 %. Av kvinnorna var 88 % tillsvidareanställda och av männen var 84 % tillsvidareanställda. Antalet tillsvidareanställda ökade med 532 medarbetare under 2017. Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 45,5 år, vilket var en marginell ökning jämfört med föregående år då den var 45,0 år. Medelåldern för kvinnor var 46 år och för män 45 år. För kvinnor har medelåldern ökat med ett år sedan 2016 medan den för män är oförändrad.

Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De femton största yrkesgrupperna motsvarade totalt 14 642 medarbetare eller 57,4 % av medarbetarna. Antal månadsavlönade per yrkesgrupp framgår av tabellen.

Antal månadsavlönade inom de 15 största yrkesgrupperna