Uppföljning av personalpolitiska mål 2016

2014-09-11_Personalavin_MarianneDock_1_beskuren

Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i Malmö stads verksamheter. Vi ska ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. Det växande Malmö kräver långsiktiga strategier för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Ur Budget 2016, målområde nio

Kommunfullmäktige har i budget för 2016 formulerat mål för verksamheten. I målområde nio En stad med bra arbetsvillkor återfinns målsättningar för personalområdet och för Malmö stad som arbetsgivare. Utifrån kommunfullmäktiges mål Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna, har nämnderna formulerat mål som legat till grund för aktiviteter och satsningar.

Målet följs av en inriktningstext där särskilda frågor belyses och det är de, tillsammans med de uppdrag som ges till kommunstyrelsen inom målområdet, som är i fokus för uppföljning och analys i den första delen i Personalredovisning 2016. I denna del följs också Plan för jämställd personalpolitik upp och genomförda insatser analyseras.

Plan för jämställd personalpolitik

Läs mer