Sammanfattning – Plan för jämställd personalpolitik

Uppföljning av Plan för jämställd personalpolitik visar att det pågår ett aktivt arbete för jämställdhet på arbetsplatserna i Malmö stad. Uppföljningen av bl.a. tjänstgöringsgrad, sjukfrånvaro och uttag av föräldraledighet visar dock att det finns arbete kvar att göra för att minska skillnaderna mellan medarbetare som är kvinnor och medarbetare som är män.

Deltidsanställningar, delade turer och timavlönad tid återfinns framförallt inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg.

Vidare speglar könsfördelningen bland chefer generellt sett könsfördelningen av det totala antalet medarbetare på förvaltningarna. Den genomsnittsliga chefstätheten för kvinnor och män skiljer sig åt, där kvinnor som är chefer har fler medarbetare än vad män i genomsnitt har.

Inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering, finns det behov av fortsatt arbete för att skapa goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor för såväl kvinnor som för män på Malmö stads arbetsplatser.