Rekryteringar fria från diskriminering

I målområdet finns följande effektmål formulerade:

Alla oavsett kön ska ges möjlighet att söka lediga tjänster i Malmö stad. Andelen av det underrepresenterade könet i Malmö stad ska öka. Fördelningen mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete inom olika kategorier av medarbetare ska så långt det är möjligt utjämnas.

Malmö stads kompetensbaserade rekryteringsprocess skapar förutsättningar för en diskrimineringsfri rekrytering. Som beskrivs i avsnittet Rekryteringsläget var rekryteringsprocessen ett av de kommunövergripande granskningsområdena under 2016. Granskningen visade att arbetssättet efterföljs i hög utsträckning.

Förvaltningarna har under året utbildat chefer om rekryteringsprocessen och HR-avdelningarna har varit involverade i annonsutformning och andra delar av rekryteringsprocessen. Flera förvaltningar anger att de har använt den checklista som togs fram under 2015 för att granska rekryteringsannonser ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med checklistan är att kvalitetsäkra könsneutrala annonser med målet att attrahera rätt sökande samt nå en jämnare könsfördelning inom Malmö stads yrkesgrupper. Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har vidareutvecklat ett särskilt dokument för att granska annonser ur ett normkritiskt perspektiv. Förvaltningen har också använt sig av anonymt första urval vid rekryteringar.

Malmö stad använder sig av ett IT-system vid annonsering av tjänster som har en annan indelning av yrken än vad HR-systemet har. Av Malmö stads tio största yrken bedöms de som finns i nedanstående diagram möjliga att jämföra med de indelningar som finns i rekryteringssystemet. I samtliga av dessa yrken är män i minoritet.

Jämfört med föregående år har en högre andel män sökt tjänster i samtliga av dessa yrken med undantag för gymnasielärare. För tjänster som barnskötare var andelen sökande män samma som för 2015.

Bland medarbetarna i Malmö stad är kvinnor i majoritet och könsfördelningen är nära oförändrad jämfört med 2015. Miljöförvaltningen beskriver hur de i annonser tydligt förmedlar att de eftersträvar en jämnare könsfördelning bland medarbetarna. Det var en högre andel kvinnor än män som sökte tjänsterna vid miljöförvaltningen vilket har ett samband med hur könsfördelningen ser ut bland de som examineras från de utbildningar som förvaltningen rekryterar från.

På samtliga förvaltningar förutom fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen var män i minoritet bland medarbetarna. Det har skett en marginell förändring jämfört med föregående år och andelen män har ökat på elva förvaltningar.[1]

I samtliga av Malmö stads tio största yrkesgrupper är kvinnor i majoritet. I sju av de tio yrkesgrupperna ökade andelen män i jämförelse med föregående år. Förskoleförvaltningen uppger att dokumentet Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn av medarbetare i verksamheten som tagits fram och beslutas om under året har till syfte att arbeta förebyggande för att både män och kvinnor ska känna sig trygga i sitt yrkesutövande inom förskolan. Nationellt arbetar i genomsnitt 3,5-5 % män i förskolan[2], och ur detta perspektiv har Malmö stad en hög andel män bland medarbetarna i förskolan.

Den 31 december 2016 var 71,5 % av Malmö stads chefer kvinnor (2015: 69,7%). Andelen män som var chefer var 4,9 procentenheter större än andelen män av det totala antalet månadsavlönade medarbetare (2015: 6,6 procentenheter). Andelen kvinnor som var chefer ökade med 1,8 procentenheter i jämförelse med föregående år.

Generellt sett speglar könsfördelningen bland chefer könsfördelningen av det totala antalet medarbetare på förvaltningarna. Undantag var kulturförvaltningen, stadskontoret, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen där skillnaden var 10 procentenheter eller mer.

[1] Stadsrevisionen är inte medräknad. Stadsrevisionen hade 11 anställda, varav 5 är kvinnor och 6 män 2016, jämfört med 13 anställda, 5 kvinnor och 8 män 2015. [2] ”Män i förskolan – en kunskapsöversikt.” SKL 2015.