Likvärdiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor

I målområdet finns följande effektmål formulerade:

Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Kvinnor och män ska uppleva att de har samma möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsplats. Kvinnor och män i respektive yrkeskategori ska ha samma möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete. Halvering av andelen timavlönade timmar till förmån för fastare anställningsformer.

Som framgår i avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad är andelen deltidsanställda i kvinnor (17,4%) högre än andelen deltidsanställda män (13,1%). Antalet ofrivilligt deltidsanställda (enligt Malmö stads definition) har ökat jämfört med 2015 och majoriteten av dessa var kvinnor (47 av 60 medarbetare). Det gemensamma åtagandet som är kopplat till målet är att vid annonsering av tillsvidaretjänster ska förvaltningen uppge att Malmö stad erbjuder heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. De flesta förvaltningarna anger att formuleringen har funnits med i rekryteringsannonser till tillsvidaretjänster. Det var dock 155 av de 7 285 tjänster som utannonserades under 2016 som var deltidsanställningar, enligt statistik i rekryteringssystemet.

Som framgår i avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad har ett målinriktat arbete för att minska andelen timavlönade timmar gett effekt inom vård och omsorg och i förskolan. Det är fortsatt kvinnor som står för den största andelen timavlönade timmar i Malmö stad, men skillnaden mellan könen minskade för andra året i rad.

Jämställdhetsanalyser

Inom målområdet finns ett gemensamt åtagande att jämställdhetsanalyser ska ske kontinuerligt i det ordinarie arbetet. Flera förvaltningar lyfter att de i den ordinarie uppföljningen av t.ex. sjukfrånvaro, personalomsättning och uttag av föräldraledighet, använder sig av könsuppdelad statistik som analyseras. En del, t.ex. förskoleförvaltningen, beskriver att förvaltningens ojämna könsfördelning (90,9 % kvinnor, 9,1 % män) begränsar möjligheterna att genomföra jämställdhetsanalyser.

Under året anordnade stadskontoret en utbildning om jämställdhetsanalyser ur ett arbetsgivarperspektiv, där HR-konsulter från 15 förvaltningar deltog. Fritidsförvaltningen, stadskontoret, stadsområdesförvaltning Öster och stadsområdsförvaltning Söder rapporterar att de har genomfört jämställdhetsanalyser av nyttjandet av friskvårdsbidrag. Ingen av förvaltningarna kom fram till att det fanns samband mellan kön och uttag av bidraget. Stadsområdesförvaltning Söder har dessutom genomfört en jämställd- och jämlikhetshetsanalys av rekryteringsannonserna på Facebook. Bilder och text som användes i sju annonser analyserades. Slutsatsen var att det fanns ett behov av systematisk granskning av bild och text inför framtida publiceringar för att undvika exkludering av vissa grupper. Arbetsmarknads-gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beställde en förvaltningsspecifik JÄMIX-rapport, där förvaltningen fick 141 poäng (läs mer under JÄMIX-rapport 2015). Utöver dessa analyser, rapporterar förvaltningarna att flera jämställdhetsanalyser ur ett verksamhetsperspektiv har genomförts under året.

Lika möjligheter till kompetensutveckling

Kvinnor och mäns möjligheter till kompetensutveckling, ska enligt planen mätas i medarbetarenkäten. I medarbetarenkäten 2016, ombads medarbetarna ta ställning till påståendet: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Kvinnor och mäns svar skiljer sig inte nämnvärt åt. Kvinnor instämde i något större uträckning med påståendet. De medarbetare som identifierade sig som annat, instämde i lägre grad med påståendet.