JÄMIX-rapport 2015

2015 års JÄMIX-rapport från Nyckeltalsinstitutet som var klar i april 2016, presenterar nyckeltal som är kopplade till jämställdhet. Malmö stads JÄMIX-poäng 2015 var 116 poäng vilket var en nedgång jämfört med 2014 då Malmö stad fick 123 poäng (maxpoäng är 180 poäng). Malmö stad låg över medianvärdet för deltagande kommuner som var 105 poäng, och strax under medianvärdet för samtliga deltagande organisationer som var 117 poäng.

Rapporten visade att Malmö stad har en positiv utveckling av antal yrkesgrupper med jämn könsfördelning, minskad skillnad i kvinnor och mäns medianlön och en minskad skillnad mellan könen vad gäller heltidsanställningar.

Rapporten visade också en negativ utveckling vad gäller andel chefer som är kvinnor, skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller uttag av föräldraledighet samt skillnad mellan könen vad gäller andelen som är tillsvidareanställda. En JÄMIX-rapport för 2016 kommer att vara klar i april 2017.