Inga osakliga löneskillnader

I målområdet finns följande effektmål formulerat:

Malmö stad ska uppnå, upprätthålla och utveckla önskad lönestruktur i löneöversynsprocessen. Detta ska även ske i det löpande lönesättningsarbetet.

Enligt åtaganden i planen ska lönekartläggning och löneanalys göras på kommunövergripande nivå vartannat år och varje förvaltning ska årligen analysera och åtgärda osakliga löneskillnader[1]. Under året har det bedrivits flera förberedande aktiviteter inför genomförande av Lönekartläggning 2016. Arbetet har utgått från det uppdrag som riktades till stadskontoret från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott gällande Plan för arbetet med önskad lönestruktur. Utgångspunkter för genomförandet har utarbetats i en partgemensam grupp. Gruppen har tagit fram ett nytt arbetssätt för kartläggning och analys, definierat begrepp samt tagit fram ett systemstöd. Lönekartläggning 2016 planeras till kommunstyrelsen under våren 2017.

Inom ramen för löneöversynen har förvaltningarna analyserat sina löner. Fritidsförvaltningen rapporterar att osakliga löneskillnader har åtgärdats under året. I övrigt är det ingen förvaltning som har rapporterat att det har funnits osakliga löneskillnader. Flera förvaltningar anger också att de under året har deltagit i arbetet inför Lönekartläggning 2016 och att analyser kommer genomföras inom ramen för det arbetet. Stadsområdesförvaltning Väster har granskat principer för nylönesättning utifrån ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv för yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde. Principerna ligger till grund för chefers dialog med HR-avdelningen vid nylönesättning och syftar till att kvalitetssäkra en korrekt och likvärdig lönebedömning i alla nylönesättningar.

[1] Osakliga löneskillnader är löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.