Förena förvärvsarbete och föräldraskap

I målområdet finns följande effektmål formulerade:

Kvinnor och män anställda i Malmö stad får stöd av arbetsgivaren i ett jämlikt uttag av föräldraledighet och i att dela lika på föräldraledigheten vid vård av barn. Malmö stad ska uppmärksamma löneutvecklingen för föräldralediga. Medarbetarna i Malmö stad ska ha möjlighet till arbetstid som är flexibel om verksamheten tillåter.

Uttag av föräldraledighet

Under 2016 tog 16,7 % av kvinnorna ut föräldraledighet och 14,0 % av männen. Andelen kvinnor som tog ut föräldraledighet minskade något jämfört med 2015 (16,8 %) och andelen män som var föräldralediga ökade något (2015: 13,7 %). Dessa uppgifter anger inte omfattningen av uttaget, utan endast hur stor andel av medarbetarna som vid något tillfälle under året var föräldralediga. Uppgifterna är relaterade till det totala antalet månadsavlönade medarbetare, inte endast de som är föräldrar.

I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag av föräldraledighet. Denna inkluderar även partiell ledighet men inte tillfällig föräldraledighet/vård av barn (se särskilt diagram i nästa avsnitt).

Kvinnors uttag av föräldraledighet minskade något från föregående år och mäns ökade något. Omvandlat till dagar var kvinnor i genomsnitt föräldralediga i 20,1 dagar och män i 7,7 dagar. Skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av föräldraledighet minskade något under året och uppgick till 3,42 procentenheter (2015: 3,64 procentenheter).

Några förvaltningar har tagit fram rutiner för hur arbetsplatsen upprätthåller kontakten med medarbetare som är föräldralediga. Flera förvaltningar har också tagit beslut kring förläggning av mötestider som möjliggör för medarbetare som är partiellt föräldralediga att delta. Förvaltningarna rapporterar att föräldralediga bjuds in till arbetsplatsträffar, utbildningar och större arrangemang samt hålls informerade om betydande verksamhetsförändringar. Stadsområdesförvaltning Innerstaden rapporterar att de har genomfört en kortfattad introduktion till medarbetare som har varit frånvarande under längre tid.

Uttag av tillfällig föräldraledighet/vård av barn

I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag för tillfällig föräldraledighet/vård av barn. Uttaget av tillfällig föräldraledighet/vård av barn ökade med 0,03 procentenheter jämfört med 2015. Kvinnors uttag ökade med 0,03 procentenheter och mäns ökade med 0,01 procentenheter. Kvinnors uttag var 0,16 procentenheter större än mäns och skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av tillfällig föräldraledighet/vård av barn ökade jämfört med 2015 då den var 0,13 procentenheter.

Löneutveckling för föräldralediga

En målindikator som kopplas till ett av effektmålen är skillnaden i löneutvecklingen mellan föräldralediga och icke föräldralediga. I löneavtalen framgår att även medarbetare som är frånvarande på grund av föräldraledighet ska uppmärksammas. Detta förtydligas också i överläggningsprotokollen mellan Malmö stad och arbetstagarorganisationerna: Inga andra principer för lönesättning ska gälla för föräldralediga och föräldralediga ska inte få en ogynnsam löneutveckling på grund av sin frånvaro jämfört med övriga medarbetare. Detta ska lönesättande chefer i Malmö stad vara väl förtrogna med.

Diagrammet nedan visar tillsvidareanställdas (i åldersintervallet 20-45) löneutfall i 2016 års löneöversyn. Jämförelse är gjord mellan medarbetare som varit i tjänst och medarbetare som varit 100 % föräldralediga under längre tid än 90 dagar. Diagrammet visar fem av Malmö stads tio största yrkesgrupper för vilka antalet föräldralediga överstiger 30 medarbetare.

Vid en jämförelse mellan löneutvecklingen för föräldralediga medarbetare och medarbetare som varit i tjänst under 2016, återfinns skillnad i första hand inom yrkesgrupperna socialsekreterare och undersköterska äldreomsorg.

Vid en jämförelse mellan åren 2015 och 2016 för jämförbara yrken, har skillnaden i löneutfallet inom grupperna förskollärare och barnskötare i princip försvunnit.

Bland undersköterskor i äldreomsorgen var skillnaden i löneutfall mellan medarbetare som var i tjänst och medarbetare som var föräldralediga, större än efter löneöversyn 2015.

Löneutfallet för föräldralediga socialsekreterare var även för 2016 större än för de socialsekreterare som inte var föräldralediga. En förklaring till skillnaden 2016 är att de som var föräldralediga var erfarna medarbetare som prioriterades i löneöversynen 2016.