Arbetsplatser fria från trakasserier

I målområdet finns följande effektmål formulerat:

Alla medarbetare i Malmö stad ska känna till de regler, handlingsplaner och rutiner som finns på arbetsplatsen kring trakasserier och vad man ska göra om någon utsätts för det.

Det gemensamma åtagandet kopplat till detta mål är att stadskontoret tillsammans med övriga förvaltningar ska ta fram förslag till gemensamma riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier. Riktlinjerna togs fram under 2014 och dessa implementerades i verksamheten under 2015. Utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, har riktlinjerna reviderats. Förvaltningarna rapporterar att riktlinjerna har informerats om vid arbetsplatsträffar, att de finns tillgängliga på intranätet och är en del vid introduktion för nya medarbetare. I den kommungemensamma arbetsmiljöutbildningen för chefer, skyddsombud och fackliga representanter i samverkansgrupp, lyfts riktlinjerna och vad kränkande särbehandling respektive trakasserier innebär. Under utbildningen uppmärksammas också hur risker identifieras och hur ett förebyggande arbete kan genomföras.

Flera förvaltningar beskriver att insatser för att nå målet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen rapporterar att de under året har genomfört workshops om den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer. Vid dessa workshops lyftes bland annat kränkande särbehandling och åtgärder för att motverka kränkningar diskuterades.

Grundskoleförvaltningen har genom en förfrågan till alla chefer i förvaltningen, undersökt om de upplever att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är en naturlig del i det löpande arbetet, vilket majoriteten uppgav att de anser.

Flera medarbetare och chefer i Malmö stad deltog i Mänskliga rättighetsdagarna som anordnades i Malmö i november. Förvaltningarna rapporterar också att de har genomfört egna utbildningsinsatser inom området jämställdhet och antidiskriminering under året. Sociala resursförvaltningen anordnade en utbildning i normkritik och genus vid förvaltningens ledardag under hösten. Stadsbyggnadskontoret genomförde en workshop med tema mångfald för förvaltningens chefer under våren och stadsområdesförvaltning Väster anordnade en ledarträff som hade inriktning jämställdhet och mångfald. Vidare har serviceförvaltningen kompetensutvecklat sina medarbetare och chefer i jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete.