Plan för jämställd personalpolitik

flyktingmottagning_malmoC_beskuren

I december 2013 antog kommunfullmäktige Plan för jämställd personalpolitik. Syftet med planen var att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet. Den innehåller effektmål som kopplas samman med flera målindikatorer. Förvaltningarna har rapporterat in de åtaganden som de har formulerat samt uppföljning av arbetet.

Planen gäller för perioden 2014-2016. Kommunfullmäktige beslutade i början av 2017 att planen inte kommer att revideras. Bakgrund till beslutet är den förändring i diskrimineringslagen som ställer nya krav om ett förbyggande och främjande arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

Sammanfattning - Plan för jämställd personalpolitik

Uppföljning av "Plan för jämställd personalpolitik" visar att det pågår ett aktivt arbete för jämställdhet på arbetsplatserna i Malmö stad. Uppföljningen av bland annat tjänstgöringsgrad, sjukfrånvaro och uttag av föräldraledighet visar dock att det finns arbete kvar att göra för att minska skillnaderna mellan medarbetare som är kvinnor och medarbetare som är män.

Läs mer