Åldersstruktur

Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 44,3 år, vilket var en marginell ökning jämfört med föregående år då den var 43,8 år. Medelåldern för kvinnor var 44,5 år (2015: 44,6) och för män 44,0 år (2015: 43,0).

I jämförelse med 2015 har antalet medarbetare, oavsett kön, ökat i samtliga åldergrupper med undantag för gruppen 60-69 år. Den procentuella ökningen var störst inom åldersgruppen 20-29 år där den uppgick till 26,9 % för kvinnor och 27,2 % för män.

I samband med att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade att revidera Riktlinjer för anställning i Malmö stad efter 67 års ålder i juni 2016, beslutade utskottet att antalet anställda i Malmö stad som är över 67 år ska följas upp inom ramen för personalredovisningen. Den 31 december 2016 hade Malmö stad 36 medarbetare som var 67 år eller äldre. Det var 13 fler än vid samma tidpunkt 2015.