Om Personalredovisningen

Syfte

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2016 som kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov och ligga till grund för kommande mål och satsningar.

Underlag och avgränsningar

Uppföljningen i personalredovisningen bygger i huvudsak på uppgifter från Malmö stads HR-system och beslutstödssystemet Koll HR. Uppgifter om annonsering av tjänster är hämtade från Malmö stads IT-stöd vid rekrytering och vissa uppgifter har rapporterats direkt från förvaltningarna.

Eftersom det inte sker någon stängning av HR-systemet, ändras uppgifter kontinuerligt i takt med att kompletteringar och justeringar görs. Det får till effekt att vissa uppgifter från tidigare år kan vara marginellt justerade jämfört med tidigare års personalredovisningar.

Om inte annat framgår, bygger uppföljningen på uppgifter om månadsavlönade tillsvidare- och tidsbegränsat anställda medarbetare i Malmö stad. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.

I de olika avsnitten i redovisningen följer vi upp utvecklingen för de tio största yrkesgrupperna i Malmö stad. Om inget annat framgår, bygger yrkesindelningen på det nationella klassificeringssystemet AID (arbetsidentifikation), vilket innebär en möjlighet att jämföra Malmö stad med andra kommuner. Indelningen i yrken är bred och innefattar i vissa fall flera olika yrkeskategorier med en variation av uppdrag och förhållanden.

I enlighet med riktlinjer, från bland annat Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, ska statistik som Malmö stad tar fram redovisas könsuppdelad. Könsuppdelning av uppgifter framgår inte direkt i alla tabeller och diagram i personalredovisningen, men samtliga områden som följs upp presenteras eller kommenteras ur ett könsperspektiv.

Personalredovisningen är uppdelad i två delar. Den första har fokus på uppföljning och analys av Malmö stads personalpolitiska mål och den andra innehåller uppföljning av andra övergripande personalområden.