Löneöversyn

I lönesättningsarbetet finns gemensamma mål och utgångspunkter inom Malmö stad. I samband med Malmö stads årliga löneöversyn stödjs ett sammanhållet arbetssätt genom löneöversynsprocessen. Den beskriver arbetet med årlig löneöversyn, ansvarsfördelning samt olika faser såsom analys, förberedelse och genomförande.

Med utgångspunkt i Malmö stads lönepolitik, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplaner, samt Malmö stads lönebild inför löneöversyn gjordes analyser och överväganden. Detta skedde i enlighet med löneöversynsprocessen på såväl förvaltningar som kommunövergripande, vilket ledde fram till ett förslag till inriktning för löneöversyn 2016.

Gemensamt för alla verksamheter är att ge service med god kvalitet till Malmöborna. I Malmö stads inriktning i löneöversyn för 2016 framgick att:

 • Lönesättningen ska bidra till att verksamheterna når målen.
 • Lönen ska spegla medarbetarens uppnådda resultat.
 • Ett gott arbetsresultat ska leda till en god löneutveckling.

Strävan är att profilera Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare genom att löne- och anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. I Malmö stad utgår den individuella lönesättningen från kända och förankrade kriterier för ett gott arbetsresultat kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Ur kompetensförsörjningssynpunkt ska lönespridningen beaktas i såväl det löpande lönesättningsarbetet som i löneöversyn. Malmö stad arbetar för att minska löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken, med fortsatt fokus på de lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna.

Grunden för lönesättning är medarbetarens kompetens och sätt att utföra arbetet i förhållande till ansvar och svårighetsgrad. Chefen ansvarar för att i dialog med sina medarbetare konkretisera uppdraget och följa upp resultatet. Löneutvecklingen ska stimulera till ökad kvalitet i verksamheten samt stärka medarbetarens motivation och arbetsresultat. Varje medarbetare ska ges möjlighet att ta initiativ till att utvecklas i sitt arbete och bidra till verksamhetens utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott fastställde i november den inriktning vars innehåll resulterade i att nedanstående yrkesgrupper särskilt skulle uppmärksammas – utöver förvaltningsspecifika behov av lönestrukturella satsningar:

Skola och arbetsmarknad

 • Lärare grundskola med särskilt fokus på skolor med högt socialt index.
 • Fritidspedagoger.
 • Förskollärare och barnskötare vid förskoleförvaltningen.
 • Rektorer grundskola.
 • Arbetsmarknadssekreterare.

Vård och omsorg

 • Undersköterskor.
 • Sektionschefer vid sociala resursförvaltningen och stadsområdesförvaltningarna.
 • Vårdare (fr.o.m. 2016 stödpedagoger, stödassistenter).
 • Personliga assistenter vid sociala resursförvaltningen.

Individ och familjeomsorg

 • Socialsekreterare.
 • Sektionschefer vid sociala resursförvaltningen och stadsområdesförvaltningarna.

För löneöversyn 2016 gav de centrala avtalen, med ett undantag, att inga garanterade utfall fanns att uppnå för respektive arbetstagarorganisation. Svenska Kommunalarbetareförbundet var det enda som hade ett definierat utrymme och med en avtalsperiod från och med 1 maj 2016 (övriga arbetstagarorganisationers avtal gällde från och med den 1 april 2016). För Svenska Kommunalarbetareförbundet utgjordes utrymmet av 520 kronor/medlem som inte omfattades av det särskilda utrymmet för anställda med titeln undersköterska inom vård och omsorg. För denna grupp undersköterskor utgjordes utrymmet av 1 020 kronor/medlem.

Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare som omfattades av löneöversyn 2016 blev 2,93 %. Utfallet blev 3,03 % för kvinnor och 2,62 % för män.

För de grupper som särskilt skulle uppmärksammas fördelade sig utfallet enligt följande:

2016 års löneöversyn avslutades genom utbetalning av nya löner med aprillönen för samtliga medarbetare i Malmö stad med undantag för anställda inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde där lönen utbetalades i november (inklusive retroaktivitet från och med 1 maj).