Arbetet med önskad lönestruktur

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott om Plan för arbetet med önskad lönestruktur. Arbetet innehåller flera större processer och sammantaget utgör dessa Malmö stads plan för arbetet med önskad lönestruktur med både kompetensförsörjningsperspektivet och jämställdhetsperspektivet i fokus.

Planen innehåller fyra områden:

  1. Utvecklat lönestrategiskt arbete
  2. Lönekartläggning 2016
  3. Löneöversyn
  4. Nylönesättning

Respektive område har olika tidsperspektiv i sitt genomförande och kommer efterhand att påverka arbetet i de andra områdena. Särskilda planer finns för respektive område och utifrån uppnådda resultat kompletteras dessa efterhand. Några av de aktiviteter som genomförts har bestått i att utföra kompetensutvecklingsinsatser för Malmö stads förvaltningsledningar, skapa en modell för arbetet med att analysera lönestrukturen på förvaltningsnivå, samt att viktiga utgångspunkter för genomförandet av lönekartläggning utarbetats i en partsgemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen har definierat ett nytt arbetssätt vad gäller en lönekartläggnings innehåll och utförande, begrepp och definitioner, samt tagit fram ett systemstöd.

Sammantaget har åtgärderna inom respektive delområde utifrån den antagna planen – samlat och enskilt – möjliggjort ett lönepolitiskt beslut i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i november 2016 om Malmö stads önskade lönestrukturer 2017 och fortsatta lönebildningsarbete. [1] Målbilden för de yrkesgrupper som har behov av en utvecklad lönestruktur tydliggörs och beskrivs med intervallet 10:e till 90:e percentilen. Resultatet av Plan för arbetet med önskad lönestruktur formar lönebildningen för Malmö stad under kommande perioder.

[1] Läs mer i ärendet Inriktning för lönebildning 2017, STK-2016-1199.