Lönebildning

f9521669_beskuren

Inom ramen för målområde nio i budget 2016, konstateras att strategin för att uppnå önskad lönestruktur behöver utvecklas så att den stödjer såväl verksamhetens kompetensförsörjning som de personalpolitiska målsättningarna med jämställdhet i fokus.

I detta avsnitt följs genomfört arbete för önskad lönestruktur upp. Vidare redovisas lönesöverynsarbetet för 2016.

Önskad lönestruktur

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott om Plan för arbetet med önskad lönestruktur. Arbetet innehåller flera större processer och sammantaget utgör dessa Malmö stads plan för arbetet med önskad lönestruktur med både kompetensförsörjningsperspektivet och jämställdhetsperspektivet i fokus.

Läs mer
Löneöversyn

I lönesättningsarbetet finns gemensamma mål och utgångspunkter inom Malmö stad. I samband med Malmö stads årliga löneöversyn stödjs ett sammanhållet arbetssätt genom löneöversynsprocessen. Den beskriver arbetet med årlig löneöversyn, ansvarsfördelning samt olika faser såsom analys, förberedelse och genomförande.

Läs mer
Löneutveckling

Medellönen för samtliga månadsanställda var 28 426 kronor 31 december 2016. Det innebar en ökning med 928 kronor eller 3,4 % jämfört med föregående år. Kvinnors medellön ökade med
3,5 % (962 kronor) till 28 259 kronor och mäns medellön ökade med 2,9 % (818 kronor) till 28 963 kr.

Läs mer
Lönestatistik

Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner är uppräknade till heltid. Underlaget omfattar yrkesgrupper med fler än tio medarbetare. Medel- och medianlön redovisas för minst två medarbetare och percentiler för minst tio medarbetare.

Läs mer