Personalomsättning

De uppgifter som finns i personalredovisningen om personalomsättning är beräknade på följande sätt: antal tillsvidareanställda som har slutat i Malmö stad under året – oavsett anledning – i relation till medeltal tillsvidareanställda i Malmö stad. Det innebär att de som har gått i pension är medräknade – men de som har bytt tjänst inom förvaltningen eller slutat vid en förvaltning och börjat vid en annan förvaltning i Malmö stad, inte är medräknade.

Personalomsättningen 2016 för Malmö stad totalt var 12,0 %, vilket var en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2015. Personalomsättningen för kvinnor var 12,1 % och för män 11,7 %.

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är det möjligt att göra jämförelser mellan kommuner bl.a. vad gäller andel avgångna tillsvidareanställda.[1] Vid en jämförelse med de andra storstäderna och vissa skånska kommuner ligger Malmö stad lägre än majoriteten, se diagram nedan. Som framgår i diagrammet ökar andelen avgångna tillsvidareanställda även i andra kommuner.

Källa: Kolada

Den yrkesgrupp (med fler än 100 medarbetare) i Malmö stad som hade högst personalomsättning 2016 var biståndsbedömare, 21,3% (2015: 13,5 %). I de förvaltningar där personalomsättningen bland biståndsbedömare var hög, uppgavs orsakerna vara kopplade till en komplexitet i uppdraget, brist på erfarenhet hos nyexaminerade handläggare, utmanande förutsättningar samt att arbetsmarknaden har varit god för socionomer. En annan yrkesgrupp med hög personalomsättning under 2016 var behandlingsassistenter/socialpedagoger, 19,2 % (2015:16,6%). I takt med att antalet boenden för ensamkommande barn blev fler under 2016 och att arbetsmarkanden var gynnsam, ökade konkurrensen om kompetensen.

I åtta av de tio största yrkegrupperna i Malmö stad, ökade personalomsättningen jämfört med 2015. Undantagen var lärare förskollärararbete annat[2] och socialsekreterare där personalomsättningen minskade.

I diagrammet nedan visas personalomsättningen bland kvinnor respektive män i de tio största yrkesgrupperna under 2016. I samtliga av dessa yrken är kvinnor i majoritet.

[1] I Kolada beräknas andel avgångna genom att antal avgångna tillsvidareanställda månadsavlönade i årets novemberstatistik/totalt tillsvidareanställda månadsavlönade i förra årets novemberstatistik*100.

[2] Yrkesgruppen innefattar i första hand pedagoger vid förskoleförvaltningen och modersmålslärare vid grundskoleförvaltningen.