Orsaker och insatser

Socialsekreterare

Personalomsättningen bland socialsekreterare var under 2016 hög vid samtliga stadsområdesförvaltningar och på sociala resursförvaltningen, men dock lägre än under 2015.

Under våren 2016 genomförde förvaltningarna i samarbete med Malmö högskola en enkät med syfte att undersöka arbetsmiljön för socialsekreterare och sektionschefer inom socialtjänsten. Utifrån resultatet har förvaltningarna tagit fram förvaltningsgemensamma åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat har det administrativa stödet stärkts, chefstätheten i första linjen har ökats, den fysiska arbetsmiljön har anpassats, ledarutveckling på arbetsmiljöområdet har genomförts samt insatser för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Personalomsättningen bland socialsekreterare minskade under den senare delen av 2016 och bedömningen är att genomfört arbete har haft effekt.

Förskollärare och barnskötare

Personalomsättningen bland förskollärare fortsatte att öka under 2016 och uppgick till 14,9 %. Efterfrågan på förskollärare är stor i hela landet och Malmö stad konkurrerar med kranskommuner, vilket har gjort att verksamheterna under flera år har haft svårt att rekrytera och behålla det antal förskollärare som motsvarar organisationens behov.  Under senare år kan det även konstateras att barnskötare blivit ett svårrekryterat yrke vilket innebär ökad konkurrens och rörlighet inom barnskötaryrket.

Lärare i grundskolans tidigare och senare år

Personalomsättningen bland lärare grundskola tidigare år ökade från 12,9 % till 17,9 % jämfört med 2015. Personalomsättningen bland lärare grundskola senare år fortsatte att öka under 2016 och uppgick till 16,0 %. Efterfrågan på lärare i grundskolan är stor och Malmö stad konkurrerar med kranskommuner och andra arbetsgivare. Personalomsättningen varierade mellan olika skolor och det är svårt att dra generella slutsatser utifrån tillgänglig statistik och dialogfrågor som ställts till rektorer. Grundskoleförvaltningen ser ett samband mellan chefsbyte och ökad personalomsättning. Vid sidan av att lärarna har en god arbetsmarknad och att tröskeln till att byta jobb är låg, är karriärvägar, lön och möjligheter i läraruppdraget faktorer som lyftes av lärare som har slutat.

Gymnasielärare allmänna ämnen

Personalomsättningen för gymnasielärare allmänna ämnen ökade till 14,3% under 2016 (2015: 7,6 %). Orsakerna till ökningen var att en viss omställning skedde under året och en ökad konkurrens om kompetensen. Av de gymnasielärare allmänna ämnen som har slutat var det 22,6 % som gick i pension.