Personalframskrivning

Som stöd för prognoserna och analyserna har en modell för personalframskrivning[1]  2016-2030 tagits fram. Personalframskrivningen, förvaltningarnas sammanställda kompetensgap, mål och planer ska ligga till grund för Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi som kommer tas fram under 2017 och 2018.

Personalframskrivningen är baserad på statistiska antaganden kring kompetensbehov utifrån Malmös befolkningsprognos. Den är inte en prognos utan en framskrivning baserad på befolkningsprognosen och antagandet att alla nuvarande faktorer och förutsättningar kvarstår. Syftet är att skapa en långsiktighet och en kommunövergripande bild över Malmö stads kompetensutmaningar. Personalframskrivningen rymmer 24 yrkesgrupper och omfattar cirka 14 000 medarbetare.

I personalframskrivningen tydliggörs att antalet anställda behöver öka till följd av ökad volym som befolkningsutvecklingen ger upphov till. I modellen görs också antaganden om hur många medarbetare som behöver rekryteras till följd av ökad volym samt personalomsättning. I denna personalframskrivning är inte pensionsavgångar medräknade i personalomsättningen utan är en egen variabel. Framskrivningen tydliggör att den främsta kompetensförsörjningsutmaningen för Malmö stad är att medarbetare väljer att lämna organisationen och uppskattningsvis kan 75 % av rekryteringsbehovet härledas till personalomsättning.

[1] I samband med att Malmö stad tog fram en befolkningsprognos där stadens finansiella utmaningar till följd av befolkningsutveckligen tydliggjordes, påbörjade stadskontoret tillsammans med Price Waterhouse Coopers (PwC) framtagandet av en motsvarande modell som stöd för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Modellen möjliggör framtagandet av en personalframskrivning.