Kompetens- försörjning

140429_Personalavin_SocialarbetareForUnga_002_beskuren

I budget för 2016 under målområde nio fastslås att för att säkerställa att Malmö stad har medarbetare med hög kompetens ska arbetet med att utveckla och implementera ett gemensamt arbetssätt kring kompetensförsörjning fortsätta. I målområdet lyfts också att den höga personalomsättningen bland vissa yrkesgrupper kräver insatser inom bland annat arbetsmiljö och introduktion.

I detta avsnitt följs Malmö stads arbete med kompetensförsörjning under 2016 upp. Bland annat lyfts sambandet till personalrörlighet.

Sammanfattning kompetensförsörjning

Under 2016 tog förvaltningarna för första gången fram kompetensgap i enlighet med Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning. Analyserna visar att Malmö stad både har kvantitativa och kvalitativa kompetensgap. Som i flera andra kommuner fortsatte personalomsättningen att öka under året.

Läs mer