HR-direktören har ordet

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 25 000 medarbetare inom 400 olika yrken. Varje dag ger medarbetarna Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdtjänster med hög kvalitet.

Ett viktigt område är kompetensförsörjningsfrågorna. Därför fattades beslut om ett gemensamt ledningssystem för kompetensförsörjning som skapar förutsättningar för att på ett strukturerat och systematiskt sätt beskriva nuvarande kompetens och kompetensbehov. Förvaltningarna har genomfört analyser och tagit fram kompetensförsörjningsgap och för första gången kan ett kommunövergripande kompetensförsörjningsgap presenteras.

Kompetensförsörjning handlar om att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. I vissa yrkesgrupper finns en hög personalomsättning vilket ställer krav på verksamheterna. Den höga personalomsättningen för socialsekreterare under 2015, fortsatte att öka i början av 2016. Under året har stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen genomfört flera insatser för en förbättrad arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning för socialsekreterare. Det har bidragit till en lägre personalomsättning i yrkesgruppen för helåret 2016.

Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har därför arbetet med att minska antalet timavlönade medarbetare varit en viktig fråga. Under 2016 har andelen timavlönade minskat för tredje året i rad, framför allt inom vård och omsorg och förskolan.

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad, har fortsatt under året. Under 2016 avtog sjukfrånvarons ökningstakt, vilket är positivt. Det är dock angeläget att både fortsätta med det arbete som har visat sig ge goda effekter, men även att arbeta vidare med det som behöver utvecklas. Utvecklingen av det gemensamma arbetssättet för arbetsmiljöarbetet 2016 präglades till stor del av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Förskoleförvaltningen, som har hög sjukfrånvaro, har genomfört en organisationsutveckling som förväntas leda till att minska stress och sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Medarbetarnas kompetens och förutsättningar i arbetet är avgörande för att fortsätta att ge Malmöborna en god service. Det är därför viktigt att Malmö stad har attraktiva jobb och arbetsplatser med god arbetsmiljö för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Liselott Nilsson, HR direktör