Utredning om behov av kommuncentral funktion för att förebygga stress och hög sjukfrånvaro

Kommunstyrelsen hade som uppdrag inom ramen för målområde nio i budget 2016, att utreda behovet av en kommuncentral funktion för att förebygga stress och hög sjukfrånvaro. Utredningen belyste erfarenheter av kommuncentrala funktioner relaterade till förebyggande hälsoarbete – innefattande stress, ökad sjukfrånvaro samt ökat inflytande – i de 30 största kommunerna i Sverige samt omvärldsspaning kring motsvarande funktioner i andra offentliga organisationer och större privata företag i Sverige.

Utredningen innehöll även en redovisning av aktuella stöd och verktyg kring förebyggande hälsoarbete i Malmö stads processer samt företagshälsovårdens nuvarande roll i nämndernas förebyggande hälsoarbete respektive företagshälsovårdens utbud av tjänster inom området.

Stadskontoret gjorde i utredningen bedömningen att en kommuncentral funktion inte skulle vara ändamålsenlig då insatser och åtgärder bör utformas utifrån behov och där den arbetsplatsnära kunskapen finns. Det som också lyftes fram i utredningen var att sjukfrånvaron varierar stort mellan förvaltningar, verksamheter och yrkesgrupper, att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöarbetet och det finns också ett beslutat gemensamt arbetssätt.

Kommunstyrelsen beslutade att det i dagsläget inte finns behov av en särskild kommuncentral funktion för att förebygga stress och sjukfrånvaro.