Diagnoser

Nedan presenteras Försäkringskassans statistik över diagnoser i pågående sjukfall för medarbetare i Malmö stad per årsskifte under perioden 2009-2016. Statistiken baseras på antal sjukfall med utbetalning från Försäkringskassan under en sammanhängande sjukperiod, normalt sjukpenning och rehabiliteringspenning.


Källa: Försäkringskassan

De psykiska diagnoserna[1] har ökat de senaste åren och står nu för hälften av alla pågående sjukfall. För kvinnor är 51 % av diagnoserna för de pågående sjukfallen beroende av psykiska sjukdomar och motsvarande siffra för män är 45 %.

En svårighet med att tolka statistiken avseende diagnoser är att statistiken inte hanterar de situationer då mer än en diagnos är aktuell, vilket ibland är fallet. Av denna anledning blir det ofrånkomligt ett visst antal sjukfall som flyttas fram och tillbaka mellan olika diagnoser.

[1] Klassifikationen av diagnoser görs enligt den svenska versionen av WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar, ICD-10. De psykiatriska diagnoserna innefattar koderna F00–F99. De diagnoser som är vanligast förekommande är ångestsyndrom mm. och förstämningssyndrom. Diagnosen anpassningsstörningar och stressreaktioner ökar mest. Källa: ”Socialförsäkringsrapport 2014:4” och ”Psykisk ohälsa, korta analyser 2016:2”