Sammanfattning – hälsa och arbetsmiljö

Mot bakgrund av den ökande sjukfrånvaron beslutade kommunstyrelsen i början av året om ett antal insatser i det fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv i Malmö stad. Under 2016 avtog sjukfrånvarons ökningstakt. Det är fortfarande angeläget att både hålla fast vid det arbete som har visat sig ge god effekt, men även att arbeta vidare med det som behöver utvecklas. De pågående och genomförda insatser för att minska sjukfrånvaron tillsammans med utmaningar som förvaltningarna med högst sjukfrånvaro redovisade är en bra grund för detta arbete.

Utvecklingen av det gemensamma arbetssättet för arbetsmiljöarbetet 2016 präglades till stor del av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Insatser genomfördes för att säkerställa att chefer och skyddsombud skulle få kunskaper om de nya föreskrifterna.