Årlig systemuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genomförs kommungemensamt. Syftet med uppföljningen är att kartlägga hur systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Uppföljningen genomförs årligen i en planerad process med dialog i samverkansgrupperna på förvaltningarna och ska ingå som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Representanterna i samverkansgrupperna får gemensamt ta ställning till påståenden i Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg om SAM.

Förvaltningarna gör därefter en helhetsbedömning av resultatet utifrån följande kategorisering:

  • Helt tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs helt tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11).
  • Tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11), men vissa områden kan förbättras.
  • Inte tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:1), behov av åtgärder finns.

Vid val av Tillfredsställande eller Inte tillfredsställande har förvaltningarna även fått specificera inom vilka områden det funnits behov av förbättringar respektive åtgärder.

Merparten av förvaltningarna har gjort helhetsbedömningen Tillfredsställande av sitt resultat. Jämfört med 2015 är det två förvaltningar som förflyttat sig från Tillfredsställande till Helt tillfredsställande. Då det systematiska arbetsmiljöarbetet består av många olika delar finns det alltid saker att förbättra. Genom att ha kontroll över vilka behov som finns och jobba med ständiga förbättringar bör resultatet Helt tillfredsställande kunna uppnås.

Beträffande behov av förbättringar som angivits varierade det till viss del jämfört med de behov som angavs 2015 men området Kunskaper, som handlar om medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö och de risker som finns i arbetet, var ett tydligt gemensamt förbättringsområde då alla förvaltningar utom fyra angav detta. Knappt hälften av förvaltningarna angav även ett behov av förbättringar avseende området Åtgärder (upprättande av handlingsplan samt uppföljning av åtgärderna i handlinsplanen och dess resultat) vilket var färre än förra året. Några förvaltningar angav behov av förbättringar av områdena Undersökning (att arbetsförhållandena undersöks och riskbedöms regelbundet) och Uppföljning (att en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet genomförs) men även här har förbättringar skett jämfört med föregående år. Ett fåtal förvaltningar angav förbättringsbehov avseende övriga områden som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet Samverkan, Policy och rutiner, Utreda, Fördelning samt Extern hjälp.

Bedömningen av resultatet av den årliga systemuppföljningen är att:

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande och i något fall helt tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11).
  • De behov av förbättringar som respektive förvaltning identifierat vid den årliga uppföljningen har dokumenterats i handlingsplan och redovisats i nämnd.
  • Det finns ett generellt behov av insatser för att höja medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö innefattande instruktioner och rutiner samt vilka riskerna i arbetet är.
  • Inga generella behov av åtgärder vad gäller det gemensamma arbetssättet för arbetsmiljö/arbetsmiljöprocessen har framkommit.
  • Det är viktigt att förvaltningarna fortsätter arbetet med att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i planering och uppföljning av verksamheten.