Hälsa och arbetsmiljö

140310_Personalavin_TobiasTheander_06_beskuren

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö, ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Inom ramen för målområde nio i budget 2016, anvisas att den ökande sjukfrånvaron måste följas och de bakomliggande orsakerna analyseras. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att särskilt utreda behovet av en kommuncentral funktion för att förebygga stress och hög sjukfrånvaro. I detta avsnitt redovisas hur arbetet för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad, har bedrivits under året.

Sammanfattning hälsa och arbetsmiljö

Under 2016 avtog sjukfrånvarons ökningstakt. Det är fortfarande angeläget att både hålla fast vid det arbete som har visat sig ge god effekt, men även att arbeta vidare med det som behöver utvecklas.

Läs mer