Medarbetarenkät

bildbanktl_4397_pr_699917309cefab2fd5eb35c53009deab__7007_beskuren

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes under året i form av en webbenkät. Medarbetarenkäten fokuserade på HME (Hållbart medarbetarengagemang) och gav ett index som möjliggjorde jämförelse på nationell nivå samt ett sätt att utvärdera organisationers och deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Totalt fick 20 510 medarbetare möjlighet att svara på enkäten. Antal svar som inkom var 17 115 vilket gav en svarsfrekvens på 83 %. Detta var en ökning jämfört med föregående enkätperiod (2014) med en procentenhet.

Resultatet och analysen bestod av tre områden, eller delindex, (motivation, ledarskap och styrning) som tillsammans skapade ett totalindex (HME Total). Dessa delindex beskrev förutsättningarna inom områdena. Teoretiskt kan resultaten på de olika områdena sträcka sig från 0 till 100. Inom alla områden är målet att nå en så hög nivå som möjligt. Malmö stads totalindex för 2016 var 78,3. Detta kan jämföras med totalindex för Malmö stad 2014 som var 78,0.

För 2015[1] var totalindex (HME Total) för Stockholm stad 81, för Göteborgs stad 76 och för Sveriges kommuner i genomsnitt 78.

[1] Malmö stad genomförde inte någon medarbetarenkät 2015.