Chefstäthet

I centrala parters Avsiktsförklaring – Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting som beslutades om under 2016, framhålls att organisationer med låg sjukfrånvaro kännetecknas bl.a. av ett närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap som präglas av respekt för medarbetarens kompetens och perspektiv samt förmåga att forma en god och hållbar arbetsmiljö. Vidare fastslås att chefer i verksamheterna måste få rätt förutsättningar att utöva ett sådant ledarskap och kunna ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess helhet.

Under 2016 var den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad 19,8 medarbetare per chef (2015: 20,3).

Jämfört med 2015 minskade andelen chefer med 41 eller fler medarbetare med 1,8 procentenheter. Andelen chefer som hade 30-40 medarbetare ökade med 1,1 procentenheter.

De förvaltningar som hade högst andel chefer med 26 medarbetare eller fler, var förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Det var också i dessa förvaltningar antalet chefer ökade mest under året. I förskoleförvaltningens hade 51,2 % av cheferna 26 medarbetare eller fler, vilket var en minskning jämfört med 2015 då det var 68,3 % av cheferna. Även andelen chefer på grundskoleförvaltningen som hade 26 medarbetare eller fler, minskade under året från 58,3 % till 55,8 %.

Den genomsnittsliga chefstätheten i Malmö stad var högre för chefer som är kvinnor än för chefer som är män. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt 21,0 medarbetare (2015: 21,7) medan chefer som är män hade i genomsnitt 17 medarbetare (2015: 16,9).