Chefer i Malmö stad

Den 31 december 2016 hade Malmö stad totalt 1 272 chefer och 71,5 % av dessa var kvinnor. Antalet chefer ökade med 87 jämfört med 2015 och andelen chefer som var kvinnor ökade med 1,8 procentenheter. Läs mer under Plan för jämställd personalpolitik.

Den 31 december 2016 hade Malmö stad 957 första linjens chefer och 295 mellanchefer. Med första linjens chef avses chef för medarbetare och med mellanchef avses chef för andra chefer.

Störst ökning av antalet chefer har under 2016 skett på förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen.

Chefer med utländsk bakgrund

Den 31 december 2016 hade 17,3 % av Malmö stads chefer utländsk bakgrund. Under perioden 2008 till 2016 har andelen chefer med utländsk bakgrund ökat från 10,5 % till 17,3 %.

Andelen chefer med utländsk bakgrund var något högre bland chefer som är män 17,6 % (2015: 17,5 %) än bland chefer som var kvinnor, 17,2 % (2015: 16,7 %). Högst andel chefer med utländsk bakgrund fanns bland första linjens chefer.

Chefsomsättning

Med chefsomsättning avses antalet chefer som avslutade sin anställning som chef i Malmö stad, inkl. pensionsavgångar, i förhållande till medeltal antal chefer i hela Malmö stad under 2016. Chefsomsättningen 2016 för Malmö stad totalt var 8,4 %. Chefsomsättningen för kvinnor var 8,8 % och för män 7,6 %. Omsättningen var lägre bland män än bland kvinnor och skillnaden var störst bland mellanchefer.

Sjukfrånvaro för chefer

Sjukfrånvaron för chefer under 2016 var 2,64 % vilket var en minskning med 0,08 procentenheter i förhållande till 2015. För kvinnor minskade sjukfrånvaron från 3,05 till 2,57 och för män ökade den från 1,94 till 2,81.

Sjukfrånvarovolymen 2016 (2,64 %) motsvarade 9,6 kalenderdagar i genomsnitt per chef. Motsvarande uppgift för 2015 var 9,9 kalenderdagar, det vill säga en minskning med i genomsnitt 0,3 kalenderdagar per chef. Totalt sett har sjukfrånvaron minskat något. Däremot har sjukfrånvaron bland män i intervallet 15-90 dagar ökat med 0,4 procentenheter, och med 0,54 procentenheter för intervallet över 91 dagar.