Timavlönade timmar

Vid årslutet 2016 kan konstateras att för Malmö stad som helhet har minskningen av andelen timavlönad tid fortsatt.

Den grupp medarbetare som 2015 stod för en stor ökning av den timavlönade tiden, behandlingsassistenter inom sociala resursförvaltningen, har 2016 återgått till strax över 2014 års nivå. Anledningen är att antalet ensamkommande barn som kom till Malmö minskade under 2016, och därmed minskade även den timavlönade tiden i denna verksamhet. Inom stadsområdesförvaltning Söder har en ökning av andelen timavlönade timmar skett såväl 2015 som under 2016. Stadsområdesförvaltning Innerstaden har haft en liten ökning av andelen timavlönade timmar under 2016 i jämförelse med 2015. Förskoleförvaltningen har fortsatt att minska andelen timavlönad tid.

Uppgifterna avser andelen timavlönad tid i % av all närvarotid inom respektive yrkeskategori, genomsnitt för helår.

De yrkeskategorier som traditionellt haft den högsta andelen timavlönad tid är vårdbiträden, vårdare (numera stödassistenter LSS), barnskötare och undersköterskor. Yrkesgrupperna återfinns framförallt inom stadsområdesförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och förskoleförvaltningens verksamheter. Andelen timavlönad tid av alla närvarotid fortsätter, förutom inom vårdbiträdesgruppen, att minska inom dessa grupper.

Timavlönade medarbetare – könsfördelning

De timavlönade medarbetare som är kvinnor stod för huvuddelen såväl vad gäller antal unika medarbetare som andelen i tid i jämförelse med männen. Vårdare/stödassistenter var den grupp som hade störst andel timavlönade män och där stod männen för en knapp tredjedel av den timavlönade närvarotiden.

3

I kolumnerna till vänster visas antal unika timavlönade medarbetare uppdelat per kön samt vad de arbetade timmarna motsvarade i heltidsresurser omräknat med veckoarbetstidsmått 40 tim./vecka. I kolumnerna till höger visas fördelningen mellan kvinnor och män av antalet timavlönade timmar.

Det har skett en marginell förändring vad gäller könsfördelningen inom dessa grupper, andelen timmar (av totalt antal timavlönade timmar) utförda av män har ökat något i jämförelse med 2015. Inom gruppen vårdbiträde har andelen timavlönade män ökat och de står nu för närmare en tredjedel av närvarotiden.