Sammanfattning – arbetstid och tjänstgöringsgrad

Den positiva trenden med minskande andel timavlönade timmar fortsatte under 2016. De flesta förvaltningar minskade sina andelar och andelen minskade även inom de flesta yrkesgrupperna. Andelen heltidsanställda medarbetare ökade, bland både kvinnor och män. Samtidigt ökade antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare.

Andelen heltid varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper där framför allt kvinnodominerade yrkesgrupper inom vård och omsorg har hög andel deltidsanställda medarbetare jämfört med genomsnittet för Malmö stad. En stor utmaning i det fortsatta arbetet ligger i att öka andelen heltid framför allt i dessa yrkesgrupper samtidigt som de ofrivilligt delade turerna ska minska.