Produktiv resurs och arbetstid

Vid en omräkning av antalet månadsavlönade medarbetare i december 2016 till årsarbetare, fanns det 23 966 heltidsresurser. Det var en ökning med 1 078 jämfört med december 2015. Av dessa var 3 080 tidsbegränsat anställda, en ökning med 19.

Produktiv – eller använd – resurs visar hur mycket personalresurser omräknat till årsarbetare som faktiskt har varit närvarande för att bedriva Malmö stads verksamhet. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. All frånvaro inklusive semester är avräknad.

Vid en jämförelse av den genomsnittliga tiden avseende 2015 och 2016 kan det konstateras att närvarotiden har ökat med motsvarande 440 heltidsresurser i genomsnitt per månad. Total närvaro i december 2016 motsvarade 17 426 heltidsresurser och den genomsnittliga totala närvaron under 2016 var 17 782 heltidsresurser.

Vid en jämförelse kan det konstateras att såväl övertid som fyllnadstid under 2016 ligger på ungefär samma nivå som under 2015. Det ökade övertidsuttaget i slutet av 2015 beror på det ökade behovet i flyktingmottagandet.